2007-2013 m. projektai

« Atgal

Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.2-SМ-01-V-01-010
Projekto pavadinimas: Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas
Projekto veiklos: 1. Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas, statybos darbai; 2. Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas, techninė priežiūra.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 - 2014 metai

 

   Projektas „Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas" (EC - traukinių eismo valdymo ir kontrolės elektrinė centralizacija) yra 2007 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-433 patvirtintos Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros 2008 metams ir laikotarpiui iki 2015 metų programos dalis.

   Projektas taip pat yra įtrauktas į Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.2-SM-01-V "Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" valstybės projektų sąrašą, kuris 2009 m. gegužės 14 d. patvirtintas LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-210.

   Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3-718 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.2-SM-01-V priemonę ,,Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.2 Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas;

Priemonė: VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

   Didėjant pervežamų krovinių apimtims Klaipėdos geležinkelio mazgo pietinėje dalyje, buvo būtina rekonstruoti esamą geležinkelio infrastruktūrą įdiegiant elektrinės centralizacijos (EC) sistemą. Įgyvendinant šį projektą, įrengta elektrinė centralizacija efektyviam traukinių srautų reguliavimui užtikrinti.

 Projekto darbų apimtys:

- kelio blokuotės įdiegimas privažiuojamajame geležinkelio kelyje Nr. 201 nuo Draugystės geležinkelio stoties iešmo Nr. 506 iki UAB KJKK „Bega" teritorijos (vartų) ir naujai pastatytame antrajame geležinkelio kelyje nuo Varnėnų g. iki Sulupės g.;

- Nemuno kelyno EC įdiegimas. Padidėjus kelių ir iešmų skaičiui suprojektuotą ir įdiegtą EC sistemą bus galima praplėsti, ją papildant atitinkama įranga.

 

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas - gerinti uosto sąveiką su geležinkelių ir kelių transportu. Įgyvendinus projektą visų pirma buvo pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, krovinių srautų reguliavimas Klaipėdos geležinkelio mazgo pietinėje dalyje, taip pat pagerintas traukinių eismo saugumas.

 

Projektui skirta parama

   AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija 2011 m. gruodžio 6 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-236/SK-290 projektui Nr. VP2-5.2-SМ-01-V-01-010 „Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas". Projekto biudžete buvo nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 5.197.745,22 Eur, AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 4.418.083,44 Eur Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 779.661,79 Eur nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai" įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

   Pagal 2011 m. gruodžio 6 d. sutartį Nr. 1F-236/SK-290 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia buvo 2011 m. birželio 1 d., o pabaiga - 2015 m. sausio 8 d., iki kurios pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projekto įgyvendinimas

   Vykdant projektą, 2011 m. birželio 1 d. su rangovu UAB „Fima" pasirašyta rangos darbų sutartis. 2011 m. birželio 21 d. paskelbta rangos darbų darbo pradžia. 

   Užbaigus projekto veiklą „Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas, statybos darbai" ir įrengus centralizacijos sistemą 2014-03-28 pasirašytas Draugystės geležinkelio stoties Nemuno kelyne įrengtų įrenginių patikrinimo ir priėmimo į eksploataciją aktas ir 2014-03-28 išduota Inžinieriaus Perėmimo pažyma. 2014-10-27 pasirašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą, kuria patvirtinama, kad vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai įrengti pagal statinio projekto sprendinius. 2014-11-03 išduotas statybos užbaigimo aktas, patvirtinantis, kad elektrinės centralizacijos posto pastatas pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

  Projekto techninės priežiūros paslaugas pagal 2011 m. birželio 1 d. pasirašytą sutartį teikė jungtinės veiklos sutarties partneriai UAB „OR Consulting" ir URS Infrastructure & Environment UK Limited. 2011 m. birželio 21 d. paskelbta paslaugų teikimo pradžia. Užbaigus projekto veiklą „Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas, techninė priežiūra" 2014-11-03 išduota Atlikimo pažyma.

   Įgyvendinus projektą, Inžinierius 2014-11-03 išdavė Atlikimo pažymą, pagal kurią bendras rangos darbų apimtyje modernizuoto geležinkelio (įskaitant telekomunikacijų, signalizacijos ir elektros tiekimo sistemų modernizavimą/naujų sistemų įrengimą) ilgis yra 2,986 km. Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytas produktų rodiklis pasiektas.

   Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 punktą 58.12 ir priedo 24 punkto nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai" projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 punkto Nr. 5 nuostatas. Taip pat, kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programos priede, reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, projektui netaikomi.

   AB „Lietuvos geležinkeliai" ir VĮ KVJUD yra projekto partneriai (Partnerystės sutartis - 2009-07-08 Nr. SK-133/34-2009-417). Pareiškėjas atsakingas už parengtą techninį projektą ir už įdiegtos EC sistemos tinkamą naudojimą. Projekto vykdytojas nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto veiklų vykdymo pabaigos be TID ir (arba) SM raštiško sutikimo neturės teisės perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos.

   Naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto vykdymo vieta: Nemuno kelynas, Draugystės geležinkelio stoties privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 201 nuo Draugystės stoties iki UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega" teritorijos, taip pat ir VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" naujai pastatyta antro geležinkelio kelio atkarpa nuo Varnėnų g. iki Sulupės g. Projekto įgyvendinimo metu parengtas techninis projektas ir atlikti darbai, kurių metu įrengta EC. Modernizuotų įrenginių valdymui bus pastatytas konteinerinio tipo EC postas su nuolatine darbo vieta, kuriame įrengta apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija, automatinė temperatūros palaikymo sistema. Patikimam signalizacijos įrenginių I kategorijos elektros maitinimui užtikrinti įrengta nauja modulinė transformatorinė pastotė, o nepertraukiamo centralizuotų iešmų veikimo užtikrinimui žiemą visuose iešmuose įrengtas elektrinis iešmų šildymas. Įgyvendinus projektą pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui bei traukinių eismo saugumas. Atlikti darbai sudaro galimybę 0,40 mln.t padidinti Klaipėdos geležinkelio mazgo pajėgumus.

 

Atnaujinta 2016-08-30