2007-2013 m. projektai

« Atgal

Eismo valdymo centro įrengimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SМ-02-V-01-007
Projekto pavadinimas: Eismo valdymo centro įrengimas
Projekto veiklos: Еismo valdymo centro įrengimas; Еismo valdymo centro įrengimas. Techninės priežiūros paslauga
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 - 2014 metai

 

 

Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.1-SM-02-V ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo".

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 3-632 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Vienas svarbiausių Lietuvos geležinkelių infrastruktūros elementų yra Eismo valdymo centras. Atliktos galimybių studijos pagrindinis tikslas buvo pasiūlyti tokį naujo eismo valdymo organizacinį ir techninį sprendimą, kuris užtikrintų:

a) gerą susisiekimą tarp naujų ES narių ir Europos Sąjungos;

b) tarpusavio sąryšį ir techninę sąveiką tarp nacionalinių tinklų ir TEN bei priėjimą prie tokių tinklų;

c) darnų mobilumą.

Šiuo metu Lietuvos geležinkeliuose yra vienas Eismo valdymo centras (toliau – EVC), kuris išsidėstęs Vilniuje. Vilniaus EVC yra įsikūręs LG administracinėse patalpose. Pagrindinės funkcijos, kurios yra vykdomos EVC:

Susijusio ruožo kontrolė;

Signalizacijos įrenginių kontrolė ir valdymas;

Maršruto nustatymas;

Traukinio kontrolė ir sekimas (traukinio numeracijos sistema);

Bendroji administracinė veikla (archyvinių duomenų saugojimas, peržiūrėjimas ir t.t.)

Technologijos yra skirtingos (sena įranga (Neva, Luč) ir nauja įranga – instaliuota kompanijų Bombardier Transportation ir Siemens), todėl EVC palaiko senąsias ir naująsias darbo vietas. Esamos eismo valdymo sistemos yra sukurtos ir pagamintos skirtingų gamintojų ir skirtingų technologijų ir tai riboja sąveikos tarp jų galimybių bei jų apjungimo arba integracijos vienos sistemos į kitą. Naujų stočių, koridorių arba eismo valdymo ruožų įvedimas ir prijungimas, didina įrangos kiekį, ypatingai tuo atveju, kai sistemos yra tiekiamos skirtingų gamintojų ir neleidžia planuoti eismo valdymo personalo mažinimo, jų darbo sąlygų gerinimo bei efektyvaus šiuolaikinių technologijų panaudojimo.

Įrengus eismo valdymo centrą visa informacija apie geležinkelio eismą bus vienoje būstinėje. Tai leis efektyviai planuoti traukinių eismą, operatyviai reaguoti į situacijas ir priimti būtinus sprendimus, kas yra ypač svarbu ekstremalių atvejų metu. Eismo valdymo centre bus sudaromi ir koreguojami visos Lietuvos traukinių eismo grafikai, derinamos eismo pertraukos geležinkelių infrastruktūros priežiūrai ir remonto darbams, atliekami kiti eismo organizavimo ir stebėjimo darbai.

 

Projekto tikslai

Modernizuojant pagrindinius Lietuvos geležinkelių koridorius ir linijas bei didinant jų pralaidumą, diegiamas Eismo valdymo centras, tenkinant ES geležinkeliams keliamus techninius reikalavimus, įskaitant galimybę instaliuoti standartinę techninę sąveiką užtikrinančią sistemą ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System). Esamos eismo valdymo sistemos yra sukurtos ir pagamintos skirtingų gamintojų ir skirtingų technologijų ir tai riboja sąveikos tarp jų galimybių bei jų apjungimo arba integracijos vienos sistemos į kitą. Bus užtikrintas centralizuotos eismo valdymo sistemos atitikimas I lygmens ES traukinių eismo kontrolės valdymo ir signalizacijos techninės sąveikos specifikacijų reikalavimams. Eismo valdymo centras, susijusios telekomunikacijų, signalizacijos ir elektros tiekimo sistemos, perkeliami į AB „Lietuvos geležinkeliai" patalpas Geležinkelio 16, Vilniuje.

 

Projektui skirta parama

2010 m. lapkričio 5 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-200 projektui Nr. VP2-5.1-SМ-02-V-01-007 „Eismo valdymo centro įrengimas". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 21792414.46 Eur., AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 18523552.29 Eur. Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 3268862.16 Eur. nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

2010 m. lapkričio 5 d. sutartį Nr. 1F-200 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2010 m. liepos 20 d., o pabaiga - 2014 m. spalio 9 d. iki kurios buvo pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projekto įgyvendinimas

Projektas įgyvendintas taikant Tarptautinės inžinierių sąjungos projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (Geltonoji FIDIC knyga), t.y. rangovas buvo atsakingas už techninio projekto parengimą, leidimo statybai gavimą ir rangos darbų atlikimą. Statybos leidimus išdavė Savivaldybių administracijos ir Apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentai, kurių teritorijose buvo vykdomas projektas.

2010 m. liepos 20 d. pasirašyta darbų (ir projektavimo paslaugų) sutartis su Indra Sistemas S.A.. 

2010 m. rugpjūčio 27 d. pasirašyta techninės priežiūros paslaugų sutartis su jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių partnerių grupe UAB Optimalus ryšys ir Systra S.A.

Veiklos trukmė 912 kalendorinių dienų nuo darbų pradžios - 2010 m. rugpjūčio 24 d. (pasibaigus vykdymo terminui buvo numatytas 365 kalendorinių dienų defektų šalinimo laikotarpis).

Darbų atlikimas buvo numatytas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, esamame Eismo valdymo centre, esančiame Mindaugo g. 12/14, Vilniuje bei numatytame eismo valdymo centrui statinyje, Geležinkelio g. 16, Vilniuje.

Didesni techniniai darbai:

1. EC stočių parengimas ir prijungimas prie EVC;

2. Ašių skaitiklių įrengimas;

3. Duomenų perdavimo tinklo įrengimas;

4. Patalpų, esančių Geležinkelio g. 16, Vilniuje, įrengimas;

5. EVC sistemos kūrimas, jos pritaikymas ir paleidimas.

Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.3, 55.5, 55.8, 56, 58.12, 59.3), priedo 31 punktą ir LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 detalizuoto priedo II dalies 10 punktą. Projektas finansuojamas ES paramos lėšomis, Europos investicijų banko paskola, netinkamos išlaidos padengtos nuosavomis pareiškėjo lėšomis.

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės teise. Žemės sklypas, kuriame buvo vykdoma rekonstrukcija, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai".

Naudos gavėjai:

Vidaus – AB "Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas naudojimas pareiškėjo lėšomis, turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Įgyvendinus projektą pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportu, pagerintas eismo koordinavimas, valdymas, efektyvumas, padidinti vidutiniai greičiai, taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažėjęs avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, pagerintas susisiekimas bei ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Turint vieną Eismo valdymo centrą Vilniuje bus galima efektyviau valdyti traukinių eismą. Tam reikėtų modernizuoti atskirų stočių elektrines centralizacijos sistemas ir jas įjungti į vieningą sistemą. Tokie pakeitimai leistų visus geležinkelių eismo valdymo signalizacijos įrenginius valdyti ir kontroliuoti nuotoliniu būdu ir, esant nenumatytai situacijai, perduoti signalizacijos įrenginių valdymą pačioms stotims, taip užtikrinant eismo valdymo sistemos dubliavimą. Tokiu būdu būtų efektyviau kontroliuojami traukinių srautai visuose Lietuvos geležinkelio ruožuose.

 

Atnaujinta 2016-08-30