2007-2013 m. projektai

« Atgal

IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas. Projektavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.1-SМ-02-V-01-026
Projekto pavadinimas: IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas. Projektavimas
Projekto veiklos: IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapo projektavimas.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 - 2014 metai

 

   Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-618 "Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" skirtos Europos Sąjungos fondų lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.1 Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui;

Priemonė: VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

   Atlikus galimybių studiją, identifikuotas būtinumas modernizuoti pagrindines geležinkelio linijas, įeinančias į IX ir I Pan-Europinius transporto koridorius ("Kretos koridorius") Lietuvoje. Techninio geležinkelio infrastruktūros lygio pakėlimas yra vienas iš pagrindinių integracijos į ES transporto tinklus, tiek aukštesnės kokybės transporto paslaugų tiek ekspeditoriams ir siuntėjams, besinaudojantiems krovinių gabenimo paslaugomis, tiek keleiviams užtikrinimo prioritetų.

   Siekiant padidinti TEN-T tinklo krovinių pervežimo apimtis Lietuvos teritorijoje, tuo pačiu ženkliai mažinant geležinkelio transporto taršą, galimybių studijoje numatyta IX koridoriaus elektrifikacija linijoje v.s. su Baltarusija (Kena) – Kybartai. Rangos darbai apima N. Vilnios traukos pastotės rekonstrukcija, 25 kV kontaktinio tinklo statybą N. Vilnios, Kyviškių, Kenos stotyse, N. Vilnia-Kyviškės, Kyviškės-Kena, Kena-v.s. su Baltarusija tarpstočiuose.

 

Projekto tikslai

   Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, 55.5 ir 58.8 p. ir jos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų "Kiti projektai" projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 6 p. nuostatas. Projektas finansuojamas ES SF paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos padengiamos nuosavomis pareiškėjos lėšomis. Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 

Projektui skirta parama

2013 m. gruodžio 20 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-279 projektui Nr. VP2-5.1-SМ-02-V-01-026 „IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas. Projektavimas". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 289921.22 Eur., AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 245215.37 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 44705.85 Eur nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

   Pagal 2013 m. gruodžio 20 d. sutartį Nr. 1F-279 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2011 m. vasario 18 d., o pabaiga - 2014 m. sausio 31 d.  iki kurios buvo pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis:

projektas užtikrina Lietuvos ekonomikos augimą (numatomos investicijos, sąnaudų mažinimas);

užtikrina didesnį eismo saugumą (signalizacijos sistemos pertvarkymas);

tenkina dabartinius plėtros poreikius nepažeidžiant ateities kartų poreikių įgyvendinimo galimybių (neutralus poveikis);

nepažeidžia aplinkosauginių reikalavimų (galimybių studijoje atliktas poveikio aplinkai vertinimas);

teikia pirmenybę turinčiam mažiausią neigiamą poveikį aplinkai transportui. Taip projektas prisideda prie svarbiausio Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatyto tikslo, t.y. pasiekti aplinkos apsaugos, socialinių ir ekonominių visuomenės tikslų pusiausvyrą, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų, įgyvendinimo. Pasiekti rezultatai teigiamai paveiks regionų vystymąsi, nes po jo įgyvendinimo bus sumažinti aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai skirtumai.

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturėjo. Buvo sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams. Projektas prisidėjo prie lygių galimybių užtikrinimo. Rengiant ir įgyvendinant projektą AB "Lietuvos geležinkeliai" užtikrino vyrų ir moterų lygias galimybes, teises, atsakomybę tiesiogiai ir netiesiogiai pasinaudoti naujomis galimybėmis, kurias teikė projektas.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto pradžia ir pabaiga:

Galimybių studija atlikta 2005-12, 2011-02-18 pasirašyta projektavimo sutartis, techninis projektas patvirtintas 2012-01-31, gautas statybos leidimas.

Kilometrų sk.: rekonstruojamo kelio ilgis – 28,6 km.

Gretimi miesteliai/kaimai: Vilnius

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose vykdyta rekonstrukcija, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai".

Naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas naudojimas pareiškėjo lėšomis, turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2016-08-30