2007-2013 m. projektai

« Atgal

Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas – Pauosčio kelynas. Papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną.

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: VP2-5.2-SМ-01-V-01-014
Projekto pavadinimas: Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas. Pauosčio kelynas. Papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną.
Projekto veiklos: Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas – Pauosčio kelynas. Papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną, statybos darbai, techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 - 2013 metai

 

Projektas įtrauktas į 2009-05-14 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-210 (2012-10-11 įsakymo Nr. 3-661 nauja redakcija) patvirtintą „Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.2-SM-01-V "Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" valstybės projektų sąrašą Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01.

Projektui „Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas. Pauosčio kelynas. Papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną" įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-10-11 įsakymu Nr. 3-661 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.2-SM-01-V priemonę ,,Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste" yra skirtos Europos Sąjungos lėšos.

Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa;

Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra;

Uždavinys: VP2-5.2 Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas;

Priemonė: VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Pauosčio kelynas išskirtinai aptarnauja krovininį transportą bei naftos terminalą Klaipėdos jūrų uoste. Parengus galimybių studiją, buvo nustatyta, jog krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų. Buvo numatyta įrengti papildomą įvažiavimą iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną. Įgyvendinus projektą pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, padidintas traukinių eismo saugumas Pauosčio kelyne bei pagerintas vagonų padavimas ir traukinių manevravimas Pauosčio kelyne.

Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 punktą 58.12 ir priedo 24 punkto nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai" projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 punkto Nr. 5 nuostatas.

 

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti uosto sąveiką su geležinkelių ir kelių transportu. Įgyvendinus projektą išplėstas Pauosčio kelyno infrastruktūros pajėgumas.

 

Projektui skirta parama

2013 m. vasario 28 d. AB „Lietuvos geležinkeliai", LR Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 1F-36/SK-55 projektui Nr. VP2- 5.2-SМ-01-V-01-014 Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas. Pauosčio kelynas. Papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną". Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2.550.813,80 Eur. AB „Lietuvos geležinkeliai" projektui įgyvendinti skirta 2.168.191,73 Eur Europos Sąjungos lėšų, o projekto vykdytojas įsipareigojo skirti ne mažiau nei 382.622,07 Eur nurodytoms visoms projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai" įsipareigojo užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą.

Pagal 2013 m. vasario 28 d. sutartį Nr. 1F-36/SK-55 projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2011 m. kovo 16 d., o pabaiga, iki kurios pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2013 m. rugpjūčio 30 d.

 

Projekto įgyvendinimas

2011 kovo 16 d. su rangovu – jungtinės veiklos sutarties partneriais UAB „Hidrostatyba" ir UAB „Plungės Jonis" pasirašyta rangos darbų sutartis, o su UAB „Kelvista" pasirašyta techninės priežiūros sutartis.  2011 m. balandžio 21 d. su UAB „Geležinkelių projektavimas" pasirašyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartis.

2011- 04-26 paskelbta rangos darbų pradžia; 2013-06-28 pasirašytas statybos užbaigimo aktas.

Žemė, kurioje atlikti projekto darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Žemę patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai". Dalį rekonstruojamo turto patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai", dalį patikėjimo teise valdo VĮ KVJUD (2011-08-31 Nr. 2-3781). AB „Lietuvos geležinkeliai" ir VĮ KVJUD yra projekto partneriai (Partnerystės sutartis - 2009-07-08 Nr. SK-133/34- 2009-417, Papildomas susitarimas - 2012-04-23 Nr. 34-2012-166/SK-52).

Naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai".

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai.

Pareiškėjas atsakingas už parengtų techninių projektų ir už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto vykdytojas nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto be TID ir (arba) SM raštiško sutikimo neturi teisės perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto metu atlikti tokie didesni darbai: įrengtas papildomas įvažiavimas iš Pauosčio kelyno į Anglinės kelyną, rekonstruoti geležinkelio keliai, įrengtos pervažos per geležinkelio kelius, rekonstruoti/įrengti lietaus latakai bei spaudiminė kanalizacija ir kt. Įgyvendinus minėtą projektą pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, pagerintas vagonų padavimas ir traukinių manevravimas bei padidintas traukinių eismo saugumas Pauosčio kelyne.

 

Atnaujinta 2016-08-30