2014-2020 m. projektai

« Atgal

1435 mm pločio geležinkelio kelio ir jo infrastruktūros objektų statyba ruože Kaunas – valstybės siena su Latvija

 

Europos Sąjungos bendrai finansuota

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: 1435 mm pločio geležinkelio kelio ir jo infrastruktūros objektų statyba ruože Kaunas – valstybės siena su Latvija
Projekto veiklos: 1. Žemės išpirkimas 1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statybai 2. 1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statybos projektavimas 3. 1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statyba ruože Palemonas – Kalnėnai 4. 1435 mm vėžės pločio linijos dvikelio geležinkelio kelio sankasos statyba
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 - 2020 m.

 

Lietuvos Respublika dalyvauja įgyvendinant tarptautinį transporto projektą „Rail Baltica", kuris kokybiška geležinkelio linija sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą, Taliną ir, pasitelkus geležinkelio keltą, Helsinkį. „Rail Baltica" maršrutas yra laikomas prioritetiniu Transeuropinio transporto tinklo projektu Nr. 27.

Europos Sąjungos (ES) institucijos „Rail Baltica" projektą įvardija kaip strateginį ir ilgalaikį geležinkelio projektą, kurio tikslas - plėtoti aukštos kokybės keleivinį susisiekimą bei krovinių vežimus tarp Baltijos valstybių, Lenkijos ir kitų ES šalių. Modernizuotos geležinkelių linijos leistų vykdyti efektyvų susisiekimą sausuma tarp Baltijos ir Šiaurės Europos šalių (ypač Suomijos), ir, ilgainiui, su Centrine Azija. Pagerintas susisiekimas geležinkeliu turės aplinkosauginių privalumų, mažins transporto spūstis Europos kelių tinkle, gerins prieigą prie Baltijos valstybių ir skatins greitesnę regioninę plėtrą susijusiose šalyse. Ilgalaikis tarptautinio „Rail Baltica" projekto tikslas – visapusiškai įgyvendinti principus, susijusius su įvairių rūšių transporto derinimu, sąveika, patikimumu, sauga, saugumu, sudaryti palankias sąlygas naudoti mažiausiai aplinkai darančio žalą transporto rūšis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 371 pripažino projektą „Rail Baltica" valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Išvystyta sąveikaujanti Pietų – Šiaurės krypties geležinkelio „Rail Baltica" transporto ašis padėtų tenkinti vis didėjančius ES valstybių prekybos ir paslaugų poreikius. Vienas iš šio globalaus projekto etapų yra 1435 mm pločio geležinkelio kelio ir jo infrastruktūros objektų statyba ruože Kaunas – valstybės siena su Latvija. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šalies susisiekimo geležinkeliais sistemos integravimo į TEN-T transporto tinklus, bus didinamas krovinių vežimo efektyvumas. Projekto rezultatai sudarys sąlygas vystytis regioniniams viešiesiems logistikos centrams, iš kurių artimiausias įsikūręs Palemone, užtikrins efektyvias jungtis su ištisus metus dirbančiu valstybiniu Klaipėdos jūrų uostu. Numatomos investicijos sumažins keleivių ir krovinių vežimo laiko sąnaudas bei užtikrins visas priemones būtinas traukinių eismo saugumui bei nelaimingų atsitikimų skaičiaus mažinimui.

Projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253, pirmąjį tikslą ir jo pirmąjį uždavinį. Projekto įgyvendinimas remiasi LR susisiekimo ministerijos, Inovacijų ir tinklų vykdomosios agentūros (toliau - INEA) pasirašytais dotacijos susitarimais Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1046150 (pasirašytas 2015-11-13) ir INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990 (pasirašytas 2015-11-19), o taip pat šiuo metu derinamu dotacijos susitarimo projektu. Projektas dalinai finansuojamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis.

Veiksmų programa: ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: .1.1 uždavinys: ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: .

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 172.404.746
ES lėšos 146.011.401,5
Projekto vykdytojo 26.393.344,5
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO 172.404.746

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Tai pirmas kartas Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu kai projektuojama visiškai nauja 1435 mm vėžės pločio geležinkelio linija. Prieš projekto įgyvendinimą susisiekimas Pietų-Šiaurės kryptimi buvo vykdomas rusiškos vėžės geležinkelio tinklu, kuris ne tik laikomas izoliuotu tinku (netinkamas susisiekimui su šalimis ES narėmis) bet neatitinka šių dienų TEN-T geležinkelio transporto plėtros gairių, kurios nubrėžia saugaus, pažangaus ir unifikuotų standartų geležinkelio ir jo infrastruktūros eksploatavimo gaires – elektrifikuotas 1435 mm pločio vėžės dvikelis atitinkantis geležinkelio eismo parametrus P2/F1 (keleivinio traukinio greitis iki 240 km/h) pagal Europos Sąjungos techninės sąveikos specifikacijų (TSS) reikalavimus. 2014 m. Latvijoje buvo įkurta bendra įmonė RB RAIL AS atsakinga už projekto įgyvendinimą ir koordinavimą. Projekto „Rail Baltica", jungiančio Baltijos valstybių sostines, o taip pat Lenkiją ir Helsinkį, trasa buvo parinkta atlikus AECOM galimybių studiją (2011 metais) ir jos rezultatus patvirtinus tarptautiniu lygiu. Baltijos šalys tarpusavio susitarimais įtvirtino, kad „Rail Baltica" linija turi būti užbaigta iki 2025 metų.

 

Projekto tikslai

didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą;

užtikrinti sklandų ir saugų keleivių ir krovinių judumą;

sumažinti aplinkos taršą, naudojant elektrinę trauką;

pasirengti vykdyti prekinių traukinių eismą 120 km/h, keleivinių – iki 240 km/h greičiu;

sudaryti prielaidas pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje;

sumažinti poveikį aplinkai; padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

 

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas. Pastatytas geležinkelio ruožas Kaunas – Panevėžys – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena ir sukurta infrastruktūra pagerins susisiekimą Šiaurės-Pietų ašimi jungiančia Baltijos šalis bei centrinę Europą, skatins keleivių ir krovinių mobilumą (trumpės kelionės laikas), sudarant palankesnes sąlygas keliauti, turizmo industrijai plėtoti, logistikai, intermodaliniam transportui vystytis. Taip šis projektas prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo, įrengiamos dviejų lygių pervažos turėtų teigiamos įtakos keliavimo saugumui bei nelaimingų atsitikimų mažinimui automobilių keliuose. Įgyvendintas projektas teigiamai įtakos nacionalinį konkurencingumą, gerins geležinkelio infrastruktūros veiklos parametrus. Projekto rezultatai užtikrins pagrindinio TEN-T tinklo koridoriaus (North Sea-Baltic) patrauklumą, konkurencingumą kitų geležinkelio transporto koridorių atžvilgiu. Visuotinis „Rail Baltica" projektas orientuotas į konkretaus mažiau ekonomiškai išsivysčiusio regiono ir šalies plėtrą siekiant jį padaryti tvariu, pažangiu ir konkurencingu kaip tai nustato pagrindinės ES politikos gairės.

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

2011 metais patvirtinus naujos „Rail Baltica" projekto vėžės Baltijos valstybėse trasą, 2015 metais su Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra sudarius susitarimus dėl projekto dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų (EITP) priemonės lėšomis buvo pradėti parengiamieji darbai: pasirašyta sutartis dėl Europinio standarto geležinkelio linijos nuo Kauno iki Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos tiesimo specialiojo plano ir poveikio aplinkai vertinimo parengimo. Šiuo metu, nuo 2016-08-04 Aplinkos apsaugos agentūros prie LR aplinkos ministerijos sprendimu yra kartojamos PAV ataskaitos viešinimo procedūros, kurias užbaigti planuojama 2016 m. IV ketv. 2017 m. bus vykdomi tolesni pasirengimo ruožo Kaunas – Panevėžys – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statybos darbams etapai: rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, atliekamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, rengiamas geležinkelio ruožo (įskaitant susijusią infrastruktūrą) techninis projektas.

 

Atnaujinta 2016-09-13