2014-2020 m. projektai

« Atgal

Antrojo kelio statyba ruože Livintai - Gaižiūnai

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Antrojo kelio statyba ruože Livintai - Gaižiūnai
Projekto veiklos: 1. Projekto rangos darbai 2. Projekto techninė priežiūra 3. Statinio projekto vykdymo priežiūra; 4. Mikroprocesorinės centralizacijos sistemų (MPC) atnaujinimas; 5. Eismo valdymo centro (EVC) integracija; 6. Ekspertizės paslaugos
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2023 metai

 

Projektas „Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai" skirtas gerinti viešąjį sektorių, socialiniame ir ekonominiame kontekste. Parengus galimybių studiją, buvo nustatyta, kad esamo ruožo Livintai-Gaižiūnai infrastruktūros pajėgumai neatitinka augančių krovinių srautų, esamas vienkelis geležinkelio kelias yra senas, nusidėvėjęs, gyventojai yra neigiamai veikiami geležinkelio eismo keliamo triukšmo. Projektas „Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai" yra vienas iš kompleksinių antrųjų geležinkelių kelių statybos projektų, kurio įgyvendinimas prisidės prie IX B koridoriaus pralaidumo didinimo naikinant „siaurąsias" geležinkelio vietas.

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka: 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 6.1.1 konkretų uždavinį ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką"; Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos pirmąjį tikslą ir jo antrąjį uždavinį, patvirtintą LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo". LR susisiekimo ministerijos 2017-03-09 įsakymu Nr. 3-110 "Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-503 "TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas" Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo".

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 70.000.000,00 Eur
ES lėšos 26.791.000,00 Eur
Projekto vykdytojo 43.209.000,00 Eur
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO 70.000.000,00 Eur (projekto vertė bus nustatyta atlikus projektą sudarančių veiklų viešuosius pirkimus)

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Livintai – Gaižiūnai yra vienkelis geležinkelio kelias, ruožo ilgis 11,85 km. Ruože yra trys gelžbetoniniai tiltai. Ruožas yra vienas ilgiausių geležinkelio vienkelių, ribojančiu traukinių pralaidumą ruože Kaišiadorys - Radviliškis. Šiuo metu leistinas traukinių greitis – 120 km/h keleiviniams traukiniams, 90 km/h krovininiams traukiniams.

 

Projekto tikslai

Projekto tikslas - sutrumpinti krovinių vežimo geležinkeliais laiką TEN-T geležinkeliais ruože Livintai-Gaižiūnai, patobulinant TEN-T geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius (infrastruktūros ir kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemius).

 

Projektui skirta parama

Projektą numatoma dalinai finansuoti ES lėšomis. Finansavimą ES lėšomis užsitikrinti planuojama iki rangos sutarties sudarymo – 2019 m. IV ketv.

 

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas. Patobulinta ruožo Livintai – Gaižiūnai geležinkelio linija sudarytų sąlygas pervežti krovinius bei keleivius per trumpesnį laiką nei šiuo metu. Taip šis projektas prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo. Įgyvendinus šį projektą pagerėtų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasiekiamumas kroviniams bei didžiausio Lietuvos pajūrio miesto - Klaipėdos pasiekiamumas keleiviams, tokiu būdu būtų skatinamas žmonių ir krovinių mobilumas, sudarant palankesnes sąlygas keliauti, turizmo industrijai plėtoti, logistikai, intermodaliniam transportui vystytis.

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019 – 2022 m. Sutarties apimtyje rangovas turės parengti teritorijų planavimo dokumentus, gauti Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma pastatyti antrąjį geležinkelio kelią bei modernizuoti esamą geležinkelio kelią ruože Livintai-Gaižiūnai (11,85 km), įrengti aptvėrimus nuo gyvūnų (23,8 km), įrengti garsą slopinančias sienutes (0,12 km), pertvarkyti inžinerinius tinklus ir traukinių eismo valdymo sistemas. Įgyvendinus projektą bus užtikrinamas leistinas traukinių greitis: iki 160 km/h keleiviniams, iki 120 km/h krovininiams traukiniams.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai", Kaišiadorių, Jonavos rajono savivaldybės.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis.

 

 

Atnaujinta 2019-09-09