2014-2020 m. projektai

« Atgal

Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Pauosčio kelyno rekonstrukcija

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: N/A
Projekto pavadinimas: ,,Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Pauosčio kelyno rekonstrukcija" dalis „Geležinkelio ir Pauosčio kelyno EC rekonstrukcija" rangos darbai
Projekto veiklos: 1. Projekto rangos darbai 2. Projekto techninė priežiūra 3. Statinio projekto vykdymo priežiūra
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2019 m.

 

Pauosčio kelynas didžiąja dalimi aptarnauja krovininį transportą. Galimybių studijoje ir jos patikslinime buvo nustatyta, kad senus Pauosčio kelyno ir Girulių stoties kelius būtina rekonstruoti, pastatyti naujus kelius, rekonstruoti seną ir įrengti naują žemės sankasą, demontuoti/rekonstruoti/įrengti pralaidas, rekonstruoti pervažą, įrengti aptvėrimą ir pastatyti triukšmą slopinančias sienutes, įrengti/rekonstruoti apšvietimo sistemą, pastatyti geležinkelio viaduką, atramines sienutes, gaisrinius rezervuarus, rekonstruoti elektros tiekimo, telekomunikacijų, signalizacijos ir eismo valdymo sistemas. Projektas numatomas būti finansuojamas iš ES Sanglaudos fondo lėšų.

 

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

2008 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" užsakymu buvo parengta galimybių studija „Techninė pagalba Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtrai", o 2011 m. minėta studija buvo patikslinta atsižvelgiant į tuometinius krovinių, keleivių srautus, vykdomų projektų apimtis bei jų vertes.

Parengus minėtą galimybių studiją, buvo nustatyta, kad Pauosčio kelyno ir Girulių stoties keliai neatitinka didėjančių krovinių srautų, kelius būtina rekonstruoti ir pastatyti naujų, rekonstruoti sankasą, demontuoti/rekonstruoti/įrengti pralaidas, rekonstruoti pervažą, įrengti aptvėrimą ir pastatyti triukšmą mažinančias sienutes, tvoras, įrengti/rekonstruoti apšvietimo sistemą, pastatyti geležinkelio viaduką, atramines sienutes, gaisrinius rezervuarus, rekonstruoti elektros tiekimo, telekomunikacijų, signalizacijos ir eismo valdymo sistemas.Vienas iš Pauosčio kelyno rekonstrukcijos uždavinių yra optimizuoti transporto srautus. Geležinkeliu važiuoja 6000 t sveriantys sąstatai, kuriems suformuoti/išformuoti reikalingi keliai, kurių naudingas ilgis būtų ne mažesnis kaip 1050 m.

Šiuo metu Pauosčio kelynas dirba neefektyviai. Sąstatai važiuoja į stotį tam, kad būtų išformuoti, grįžta atgal ir paduodami į Šiaurinę uosto dalį. Transporto srautai kerta mazgo dalį 3 kartus. Kelių prailginimas sudarytų galimybes sąstatus priimti ir išformuoti, nepaduodant jų į Klaipėdos stotį; taigi, vienas iš pagrindinių privalumų - sumažėjęs šiaurinės dalies apkrovimas.

 

Projekto tikslai

Sumažinti krovinių ir keleivių vežimo laiką Pauosčio kelyne tobulinant TEN-T geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius (infrastruktūros, energijos, kontrolės, valdymo ir signalizacijos).

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas.

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Šiuo projektu numatoma rekonstruoti Pauosčio kelyną ir Girulių stotyje esančius kelius bei nutiesti naujus kelius. Po rekonstrukcijos 15 - kos geležinkelio kelių naudingas ilgis bus ne mažesnis kaip 1050 m, kas yra būtina, kai eksploatuojami 6000 t sveriantys sąstatai, kuriems suformuoti/išformuoti reikalingi ne trumpesni 1050 m naudingojo ilgio keliai. Vykdant projektą, bus teikiamos ir statinių statybos techninės priežiūros bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Bendras rekonstruotų ir nutiestų naujų kelių ilgis 21 km. Taip pat numatoma pastatyti geležinkelio viaduką ir įrengti 1,4 km ilgio garsą slopinančių sienučių.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai" arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai", Klaipėdos miesto savivaldybė.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Numatoma pastatyti geležinkelio viaduką ir įrengti 1,4 km ilgio triukšmą slopinančių sienučių. Bendras rekonstruojamų geležinkelio kelių ilgis – 21 km.

 

Atnaujinta 2017-01-18