2014-2020 m. projektai

« Atgal

Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Pauosčio kelyno rekonstrukcija

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris: N/A
Projekto pavadinimas: ,,Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Pauosčio kelyno rekonstrukcija" dalis „Geležinkelio ir Pauosčio kelyno EC rekonstrukcija" rangos darbai
Projekto veiklos: 1. Projekto rangos darbai 2. Projekto techninė priežiūra 3. Statinio projekto vykdymo priežiūra
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 - 2021 m.

 

Projektas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-03-09 įsakymu Nr. 3-110 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-503 ,,TENT geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo", įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos 27 903 205,00
Projekto vykdytojo 4 924 095,00
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO 32 827 300,00

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Pauosčio kelynas didžiąja dalimi aptarnauja krovininį transportą. Galimybių studijoje ir jos patikslinime buvo nustatyta, kad senus Pauosčio kelyno ir Girulių stoties kelius būtina rekonstruoti, pastatyti naujus kelius, rekonstruoti seną ir įrengti naują žemės sankasą, demontuoti/rekonstruoti/įrengti pralaidas, rekonstruoti pervažą, įrengti aptvėrimą ir pastatyti triukšmą slopinančias sienutes, įrengti/rekonstruoti apšvietimo sistemą, pastatyti geležinkelio viaduką, atramines sienutes, gaisrinius rezervuarus, rekonstruoti elektros tiekimo, telekomunikacijų, signalizacijos ir eismo valdymo sistemas.

Šiuo metu Pauosčio kelynas dirba neefektyviai. Sąstatai važiuoja į stotį tam, kad būtų išformuoti, grįžta atgal ir paduodami į Šiaurinę uosto dalį. Transporto srautai kerta mazgo dalį 3 kartus. Kelių prailginimas sudarytų galimybes sąstatus priimti ir išformuoti, nepaduodant jų į Klaipėdos stotį; taigi, vienas iš pagrindinių privalumų - sumažėjęs šiaurinės dalies apkrovimas, aplinkos tarša, laikas sugaištas krovinių vežimui ir eksploatacinės sąnaudos.

 

Projekto tikslai

Sumažinti krovinių ir keleivių vežimo laiką Pauosčio kelyne tobulinant TEN-T geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius (infrastruktūros, energijos, kontrolės, valdymo ir signalizacijos).

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas.

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Šiuo projektu numatoma rekonstruoti Pauosčio kelyną ir Girulių stotyje esančius kelius bei nutiesti naujus kelius. Po rekonstrukcijos 15 - kos geležinkelio kelių naudingas ilgis bus ne mažesnis kaip 1050 m, kas yra būtina, kai eksploatuojami 6000 t sveriantys sąstatai, kuriems suformuoti/išformuoti reikalingi ne trumpesni 1050 m naudingojo ilgio keliai. Vykdant projektą, bus teikiamos ir statinių statybos techninės priežiūros bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Bendras rekonstruotų ir nutiestų naujų kelių ilgis 21 km. Taip pat numatoma pastatyti geležinkelio viaduką ir įrengti 1,4 km ilgio garsą slopinančių sienučių. Projekto įgyvendinimas numatomas gavus papildomas ES struktūrinės paramos finansavimo lėšas.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Numatoma pastatyti geležinkelio viaduką ir įrengti 1,4 km ilgio triukšmą slopinančių sienučių. Bendras rekonstruojamų geležinkelio kelių ilgis – 21 km.

 

Atnaujinta 2017-05-25