2014-2020 m. projektai

« Atgal

Rail Baltica geležinkelio linija nuo Lenkijos-Lietuvos valstybių sienos iki Kauno

 

Europos Sąjungos bendrai finansuota

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Rail Baltica geležinkelio linija nuo Lenkijos-Lietuvos v.s iki Kauno
Projekto veiklos: 1. Geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena– Marijampolė–Kazlų Rūda-Kaunas elektrifikavimas. Projektavimas
2. Specialiojo plano ruožui Kaunas – PL/LT siena tiesinimui parengimas
3. Galimybių studijos „1435 mm pločio vėžės geležinkelio infrastruktūros PL/LT siena - Kaunas pritaikymas traukinių eismui P2, F1" parengimas
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 - 2020 m.

 

Lietuvos Respublika dalyvauja įgyvendinant tarptautinį transporto projektą „Rail Baltica", kuris kokybiška geležinkelio linija sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą, Taliną ir, pasitelkus geležinkelio keltą, Helsinkį. „Rail Baltica" maršrutas yra laikomas prioritetiniu Transeuropinio transporto tinklo projektu Nr. 27.

Europos Sąjungos (ES) institucijos „Rail Baltica" projektą įvardija kaip strateginį ir ilgalaikį geležinkelio projektą, kurio tikslas - plėtoti aukštos kokybės keleivinį susisiekimą bei krovinių vežimus tarp Baltijos valstybių, Lenkijos ir kitų ES šalių. Modernizuotos geležinkelių linijos leistų vykdyti efektyvų susisiekimą sausuma tarp Baltijos ir Šiaurės Europos šalių (ypač Suomijos), ir, ilgainiui, su Centrine Azija. Pagerintas susisiekimas geležinkeliu turės aplinkosauginių privalumų, mažins transporto spūstis Europos kelių tinkle, gerins prieigą prie Baltijos valstybių ir skatins greitesnę regioninę plėtrą susijusiose šalyse. Ilgalaikis tarptautinio „Rail Baltica" projekto tikslas – visapusiškai įgyvendinti principus, susijusius su įvairių rūšių transporto derinimu, sąveika, patikimumu, sauga, saugumu, sudaryti palankias sąlygas naudoti mažiausiai aplinkai kenkiančio transporto rūšis.

2010-04-07 LR Vyriausybė nutarimu Nr. 371 pripažino projektą „Rail Baltica" valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Išvystyta interoperabili Pietų – Šiaurės krypties geležinkelio „Rail Baltica" transporto ašis padėtų tenkinti vis didėjančius ES valstybių prekybos ir paslaugų poreikius. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šalies susisiekimo geležinkeliais sistemos integravimo į TEN-T transporto tinklus, bus didinamas krovinių ir keleivių vežimo efektyvumas, mažinama aplinkos tarša ir skatinamas „žaliasis" transportas.

Projekto rezultatai sudarys sąlygas vystytis regioniniams viešiesiems logistikos centrams, iš kurių artimiausias įsikūręs Palemone, užtikrins efektyvias jungtis su ištisus metus dirbančiu valstybiniu Klaipėdos jūrų uostu. Numatomos investicijos apčiuopiamai sumažins keleivių ir krovinių vežimo laiko sąnaudas bei užtikrins visas priemones būtinas traukinių eismo saugumui bei nelaimingų atsitikimų skaičiaus mažinimui. Išskiriami pagrindiniai privalumai, kuriuos suteiks visuotinio Rail Baltica projekto įgyvendinimas.

Projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253, pirmąjį tikslą ir jo pirmąjį uždavinį. Projekto įgyvendinimas remiasi LR susisiekimo ministerijos, Inovacijų ir tinklų vykdomosios agentūros (toliau - INEA) pasirašytais dotacijos susitarimais Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1046150 (pasirašytas 2015-11-13),INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990 (pasirašytas 2015-11-19), ir INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482 (pasirašytas 2016-11-18).. Projektas dalinai finansuojamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis. 

Veiksmų programa: ;

Prioritetas: ;

Uždavinys: ;

Priemonė: .

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 179.320.172,70
ES lėšos 152.422.174,30
Projekto vykdytojo 26.898.025,40
Netinkamos išlaidos 0
IŠ VISO 179.320.172,70

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

2015 m. buvo nutiesta ir pradėta naudoti TEN-T geležinkelio transporto tinklo 1435 mm pločio europinė geležinkelio vėžė ruože Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena – Kaunas. Pilnaverčiam ir saugiam 1435 mm pločio linijos eksploatavimui būtina įdiegti ERTMS ir susijusias sistemas, ruožą elektrifikuoti ir pritaikyti greičiui atitinkančiam visuotinei Rail Baltica linijai keliamus parametrus (iki 240 km/h). Įrengus ETCS bus užtikrinta sąveika ir suderinamumas Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinko linijose, nebeliks kliūčių naudojant vienus riedmenis kirsti valstybių sienas ir naudotis skirtingų ES narių valstybių geležinkelio infrastruktūra, bus užtikintas bekompromisis saugumo lygis dėl kritinių sistemos elementų dubliavimo ir rezervinio valdymo užtikrinimo, ypač tikslus traukinio vietos fiksavimas ruože leis ženkliai padidinti greitį, sudaryti patogius keleivių vežimo tvarkaraščius. ERTMS diegimą numatytais terminais reglamentuoja ERTMS diegimo planas (EK sprendimas Nr. 2015/14) ir TEN-T gairės (EK reglamentas Nr. 1315/2013). Galutinis terminas kada ERTMS sistemos turi būti įdiegtos TEN-T pagrindinį tinklą sudarančiuose ES geležinkelio ruožuose - 2030 metai.

Projekto įgyvendinimas atitinka LR vyriausybės, nacionalinės transporto plėtros strategijos, o taip pat EK direktyvų nuostatas. Įgyvendinant šį projektą Lietuvos transporto sistema dar labiau prisidės prie pagrindinių Europos Sąjungos strateginių transporto sistemos tikslų, įtvirtintų Europos Komisijos „Baltojoje Knygoje" (COM (2011) 144), įgyvendinimo: kad iki 2040 m. 50 proc. krovinių, kuriuos reikia pristatyti daugiau nei 300 km. atstumu, būtų gabenami geležinkelių arba vidaus vandenų transportu. 2015 metais papildyti Europos Sąjungos techninės sąveikos specifikacijų (TSS) reikalavimai įtvirtino, kad Rail Baltica tai elektrifikuotas 1435 mm pločio vėžės dvikelis atitinkantis geležinkelio eismo parametrus P2/F1. 2014 m. Latvijoje buvo įkurta bendra įmonė RB RAIL As atsakinga už projekto įgyvendinimą ir koordinavimą.

Projekto „Rail Baltica", jungiančio Baltijos valstybių sostines, o taip pat Lenkiją ir Helsinkį, trasa buvo parinkta atlikus AECOM galimybių studiją (2011 metais) ir jos rezultatus patvirtinus tarptautiniu lygiu. Baltijos šalys tarpusavio susitarimais įtvirtino, kad „Rail Baltica" linija turi būti užbaigta iki 2025 metų.

 

Projekto tikslai

didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą;

sumažinti aplinkos taršą;

pasirengti vykdyti prekinių traukinių eismą 120 km/h, keleivinių – iki 240 km/h greičiu;

sumažinti poveikį aplinkai, padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas. Elektrifikuotas ir dideliam traukinių greičiui (iki 240 km/h) pritaikytas geležinkelio ruožas Kaunas - Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena ir sukurta infrastruktūra pagerins susisiekimą Šiaurės-Pietų ašimi jungiančia Baltijos šalis bei centrinę Europą, skatins keleivių ir krovinių mobilumą (trumpės kelionės laikas), sudarant palankesnes sąlygas keliauti, turizmo industrijai plėtoti, logistikai, intermodaliniam transportui vystytis. Taip šis projektas prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo, turėtų teigiamos įtakos keliavimo saugumui bei nelaimingų atsitikimų mažinimui automobilių keliuose. Įgyvendintas projektas teigiamai įtakos nacionalinį konkurencingumą, gerins geležinkelio infrastruktūros veiklos parametrus. Projekto rezultatai užtikrins pagrindinio TEN-T tinklo koridoriaus (North Sea-Baltic) patrauklumą, konkurencingumą kitų geležinkelio transporto koridorių atžvilgiu. Visuotinis „Rail Baltica" projektas orientuotas į konkretaus mažiau ekonomiškai išsivysčiusio regiono ir šalies plėtrą siekiant jį padaryti tvariu, pažangiu ir konkurencingu kaip tai nustato pagrindinės ES politikos gairės.

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

2011 metais patvirtinus naujos „Rail Baltica" projekto vėžės Baltijos valstybėse trasą, 2015, 2016 metais su Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra sudarius susitarimus dėl projekto dalinio finansavimo Europos infrastruktūros tinklų (EITP) priemonės lėšomis buvo pradėti parengiamieji darbai:

2014 m. parengta ir patvirtinta galimybių studija „Traukinių eismo valdymo sistemos (ERTMS) įdiegimas Lietuvos geležinkelių tinkle". Joje buvo apibrėžti techniniai aspektai, ERTMS II lygio techninės specifikacijos, išanalizuotas ekonominis pagrindimas, parinktas ekonomiškai naudingiausias scenarijus, parengta kiekvieno įdiegimo etapo kaštų-naudos analizė.

2015 m. buvo nutiesta ir pradėta naudoti TEN-T geležinkelio transporto tinklo 1435 mm pločio europinė geležinkelio vėžė ruože Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena – Kaunas.

Vykdomas pasirengimas 120 km ilgio geležinkelio ruožo Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena – Kaunas elektrifikavimo viešųjų pirkimų procedūroms.

Projekto veiklų įgyvendinimas priklauso nuo RB Rail AS rengiamos galimybių studijos rezultatų. Ši studija turi pateikti išvadą dėl esamos geležinkelio linijos PL/LT - Kaunas modernizavimo galimybių siekiant pritaikyti visuotinio Rail Baltica projekto linijai keliamus techninius parametrus.

Projekto pirkimai bus paskelbti RB Rail AS tinklalapyje http://railbaltica.org/ (sritis Pirkimai / Procurement). Elektrifikavimo projektavimo ir specialiojo plano parengimo ruože Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena – Kaunas pirkimai bus paskelbti Lietuvos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, bei tinklapyje www.litrail.lt (sritis Skelbimai-> Viešieji pirkimai).

Oficialioji Rail Baltica globalaus projekto interneto svetainė - http://www.railbaltica.org

 

Atnaujinta 2019-05-06