2014-2020 m. projektai

« Atgal

Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos Geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas
Projekto veiklos: 1. Projekto rangos darbai 2. Projekto techninė priežiūra 3. Projekto vykdymo priežiūra
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. - 2021 m.

 

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos 105 493 330,00
Projekto vykdytojo 18 616 470,00
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO 124 109 800,00

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Lietuvos geležinkelių tinkle elektrifikuotų geležinkelio kelių yra itin mažai – tik 7 procentai visų geležinkelio kelių. Tai mažiausias rodiklis tarp ES valstybių narių. Palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis (ES vidurkis – 52,7 procento). Geležinkelių elektrifikavimas yra viena iš TEN-T plėtros gairių nuostatų. Elektrifikavus geležinkelio ruožą Kaišiadorys - Radviliškis bus padidintas geležinkelio transporto patrauklumas vykdant keleivių bei krovinių pervežimus, mažinama aplinkos tarša. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šalies susisiekimo geležinkeliais sistemos integravimo į TEN-T transporto tinklus.

- Elektrifikavus geležinkelių tinklą, būtų sudarytos prielaidos pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

- Aplinkosaugos požiūriu geležinkelių transportas šiuo metu nėra efektyvus dėl jau minėtos mažos geležinkelių tinklo elektrifikacijos ir seno riedmenų parko. Dėl mažos geležinkelių elektrifikacijos dauguma kelionių vykdoma dyzeliniais traukiniais, kurie, palyginti su elektriniais, yra gerokai taršesni. Pasenęs riedmenų parkas taip pat neužtikrina geležinkelių, kaip aplinkai nekenksmingos transporto rūšies, plėtros, nes dabartiniai naudojami riedmenys yra taršesni už naujos kartos riedmenis. Šiuo metu geležinkelių transporto plėtra ribojama socialinio aspekto – dažnai geležinkelių transporto tinklas eina per gyvenvietes, šalia gyvenamųjų zonų. Tai kelia nepatogumų gyventojams dėl geležinkelių transporto skleidžiamo triukšmo, todėl ateityje būtina įrengti specialias priemones (pavyzdžiui, triukšmo sienutes) geležinkelių infrastruktūroje. Tai ypač aktualu norint padidinti krovininių traukinių srautus.

 

Projekto tikslai

- didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą.

- užtikrinti sklandų ir saugų keleivių ir krovinių judumą.

- sumažinti aplinkos taršą, naudojant elektrinę trauką,

- pasirengti vykdyti prekinių traukinių eismą 120 km/h, keleivinių – 160km/h greičiu.

- sudaryti prielaidas pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje.

- sumažinti poveikį aplinkai.

- padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka:

- ES reglamentų Nr. 1315/2013 ir Nr. 1316/2013 gaires:

- 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 6.1.1 konkretų uždavinį ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

- Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo", pirmąjį tikslą ir jo pirmąjį uždavinį.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto „Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas" įgyvendinimo metu numatoma: a) Elektrifikuoti Kaišiadorys – Radviliškis geležinkelio ruožą (316 km elektrifikuotinų kelių), įrengiant 25 kV kontaktinį tinklą Kaišiadorys-Gaižiūnai-Radviliškis tarpstočiuose. b) Įrengti 4 traukos pastotes; c) Pritaikyti esamas susijusių technologinių ir aptarnavimo procesų sistemas atsižvelgiant į maksimalius planuojamus geležinkelio eismo srautus, traukinių svorius ir greičius; d) Atlikti projekto įgyvendinimo techninę priežiūrą bei statinio projekto vykdymo priežiūrą; Pirkimus paskelbti planuojama 2017 m. III ketv. Lietuvos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS), bei tinklapyje www.litrail.lt (sritis Skelbimai-> Viešieji pirkimai).

 

Atnaujinta 2017-05-25