2014-2020 m. projektai

« Atgal

Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos Geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas
Projekto veiklos: 1. Projekto rangos darbai 2. Projekto techninė priežiūra 3. Projekto vykdymo priežiūra
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. - 2022 m.

 

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos 79 301 090,00
Projekto vykdytojo 13 994 310,00
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO 93 295 400,00

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Lietuvos geležinkelių tinkle elektrifikuotų geležinkelio kelių yra itin mažai – tik 7 procentai visų geležinkelio kelių. Tai mažiausias rodiklis tarp ES valstybių narių. Palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis (ES vidurkis – 52,7 procento). Geležinkelių elektrifikavimas yra viena iš TEN-T plėtros gairių nuostatų. Elektrifikavus geležinkelio ruožą Kaišiadorys - Radviliškis bus padidintas geležinkelio transporto patrauklumas vykdant keleivių bei krovinių pervežimus, mažinama aplinkos tarša. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šalies susisiekimo geležinkeliais sistemos integravimo į TEN-T transporto tinklus.

- Elektrifikavus geležinkelių tinklą, būtų sudarytos prielaidos pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

- Aplinkosaugos požiūriu geležinkelių transportas šiuo metu nėra efektyvus dėl jau minėtos mažos geležinkelių tinklo elektrifikacijos ir seno riedmenų parko. Dėl mažos geležinkelių elektrifikacijos dauguma kelionių vykdoma dyzeliniais traukiniais, kurie, palyginti su elektriniais, yra gerokai taršesni. Pasenęs riedmenų parkas taip pat neužtikrina geležinkelių, kaip aplinkai nekenksmingos transporto rūšies, plėtros, nes dabartiniai naudojami riedmenys yra taršesni už naujos kartos riedmenis. Šiuo metu geležinkelių transporto plėtra ribojama socialinio aspekto – dažnai geležinkelių transporto tinklas eina per gyvenvietes, šalia gyvenamųjų zonų. Tai kelia nepatogumų gyventojams dėl geležinkelių transporto skleidžiamo triukšmo, todėl ateityje būtina įrengti specialias priemones (pavyzdžiui, triukšmo sienutes) geležinkelių infrastruktūroje. Tai ypač aktualu norint padidinti krovininių traukinių srautus.

 

Projekto tikslai

- Modernizuoti geležinkelio ruožą Kaišiadorys – Radviliškis pritaikant jį nulinės emisijos riedmenims;

- Kontaktinio tinklo parametrais užtikrinti galimybę ateityje vykdyti traukinių eismą iki 250 km/h greičiu; 

- Didinti geležinkelio transporto patrauklumą.

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka:

- ES reglamentų Nr. 1315/2013 ir Nr. 1316/2013 gaires:

- 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 6.1.1 konkretų uždavinį ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

- Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo", pirmąjį tikslą ir jo pirmąjį uždavinį.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto „Ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimas" įgyvendinimo metu numatoma: a) Elektrifikuoti Kaišiadorys – Radviliškis geležinkelio ruožą (316 km elektrifikuotinų kelių), įrengiant 25 kV kontaktinį tinklą Kaišiadorys-Gaižiūnai-Radviliškis tarpstočiuose. b) Įrengti 4 traukos pastotes (kiekiai preliminarūs, ir bus tikslinami pagal rangovo pasirinktą technologiją); c) geležinkelio kelio ir kitų transporto statinių rekonstravimas (Radviliškio st. I kelyno iešmynas, keliai (5 km) ir Durpyno pervaža) d) Pritaikyti esamas susijusių technologinių ir aptarnavimo procesų sistemas atsižvelgiant į maksimalius planuojamus geležinkelio eismo srautus, traukinių svorius ir greičius; e) Atlikti projekto įgyvendinimo techninę priežiūrą bei statinio projekto vykdymo priežiūrą; Rangos darbų pirkimus numatoma paskelbti Lietuvos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS), bei tinklapyje www.litrail.lt (sritis Skelbimai-> Viešieji pirkimai) 2017 m. gruodžio mėn.


Informacija apie pirkimą, techninė specifikacija, ir skelbimas apie pirkimą (paskelbta 2017-12-22): paspauskite čia.

 

Atnaujinta 2017-12-29