2014-2020 m. projektai

« Atgal

Ruožo Radviliškis - Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos Geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Ruožo Radviliškis - Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas
Projekto veiklos: 1. Projekto rangos darbai 2. Projekto techninė priežiūra 3. Projekto vykdymo priežiūra 4. Kitos veiklos: mikroprocesorinės centralizacijos (MPC) signalizacijos įrenginių, Eismo valdymo centro, Litgrid linijų ir pastočių išplėtimas.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. - 2023 m.

 

 

Planuojama projekto vertė

Ruožo Kaišiadorys – Radviliškis elektrifikavimas

Tinkamos išlaidos

 

ES lėšos

102.283.628,00

Projekto vykdytojo

18.050.052,00

Ruožo Radviliškis – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas

Tinkamos išlaidos

 

ES lėšos

58.224.880,69

Projekto vykdytojo

95.691.973,31

IŠ VISO (Ruožo Kaišiadorys - Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas)

274.250.534,00

ES lėšos

160.508.508,69

Projekto vykdytojo

113.742.025,31

 

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: .1.1 uždavinys: ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Lietuvos geležinkelių tinkle elektrifikuotų geležinkelio kelių yra itin mažai – tik 9 procentai visų geležinkelio kelių. Tai mažiausias rodiklis tarp ES valstybių narių.

Palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis (ES vidurkis – 52,7 procento). Geležinkelių elektrifikavimas yra viena iš TENT plėtros gairių nuostatų. Elektrifikavus geležinkelio ruožą Kaišiadorys - Klaipėda (Draugystės st.) bus padidintas geležinkelio transporto patrauklumas vykdant keleivių bei krovinių pervežimus, mažinama aplinkos tarša. Projekto įgyvendinimas ženkliai prisidės prie šalies susisiekimo geležinkeliais sistemos integravimo į TEN-T transporto tinklus.

Elektrifikavus geležinkelių tinklą, būtų sudarytos prielaidos pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones. Aplinkosaugos požiūriu geležinkelių transportas šiuo metu nėra efektyvus dėl jau minėtos mažos geležinkelių tinklo elektrifikacijos ir seno riedmenų parko. Dėl mažos geležinkelių elektrifikacijos dauguma kelionių vykdoma dyzeliniais traukiniais, kurie, palyginti su elektriniais, yra gerokai taršesni. Elektrifikavus liniją nuo pasienio su Baltarusija iki Klaipėdos, geležinkelio tinkle naudojamo dyzelino sumažės apie 25 tūkst. tonų per metus. Dėl to į aplinką nebus išmetama apie 80 tūkst. tonų anglies dvideginio (CO ), didinančio šiltnamio efektą. Dėl elektrifikacijos bus sumažintas ir traukinių keliamas triukšmas, nes elektrinių traukinių triukšmo lygis 8–10 dBA žemesnis nei šilumvežių, kurių jis siekia 55–56 dBA.

 

 

Projekto tikslai

- Modernizuoti geležinkelio ruožą Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) pritaikant jį nulinės emisijos riedmenims;

- Kontaktinio tinklo parametrais užtikrinti galimybę ateityje vykdyti traukinių eismą iki 160 km/h greičiu;

- Didinti geležinkelio transporto patrauklumą;

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka:

ES reglamentų Nr. 1315/2013 ir Nr. 1316/2013 gaires; 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 6.1.1 konkretų uždavinį ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo", pirmąjį tikslą ir jo pirmąjį uždavinį.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TENT tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą mažinant teršalų kiekį bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas. Patobulinta (elektrifikuota) geležinkelio linija sudarys sąlygas pervežti krovinius bei keleivius per trumpesnį laiką. Taip šis projektas prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo.

 

Projekto įgyvendinimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Projekto „Ruožo Kaišiadorys - Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas" metu numatomas: Kontaktinių tinklų įrengimas (konstrukcijos užtikrinamas greitis – iki 160 km/val.; bendras elektrifikuojamų kelių ilgis – apie 560 km) bei transporto statinių rekonstravimas; Traukos pastočių įrengimas (skaičius ir vieta bus nustatyti parengus projektinius pasiūlymus); MPC signalizacijos įrenginių išplėtimas/ pritaikymas elektrifikavimui; EVC išplėtimas, atnaujinimas ir /pritaikymas, susijęs su ruožo elektrifikavimu; Litgrid AB 110 kV linijų ir pastočių išplėtimas. Rangos darbų pirkimas paskelbtas Lietuvos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) 2017-12-22: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2017-292769 Vadovaujantis Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių Projektavimo ir statybos bei įrangos (Geltonoji FIDIC knyga) sutarties sąlygomis, techninėmis specifikacijomis ir technine užduotimi tiekėjui bus suteiktos visos galimybės pasiūlyti tokius techninius sprendimus, kurių pirkimų metu leis parengti techniškai pažangų ir ekonomiškai patrauklų pasiūlymą, kurį įgyvendinus Lietuvos geležinkelių tinkle bus įdiegta vieninga kontaktinio tinklo sistema, racionaliai panaudotos Europos Sąjungos fondų ir Bendrovės lėšos. Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Numatoma darbų ir paslaugų trukmė: 1806 Šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros, kvalifikacinio vertinimo etapą praėjusių dalyvių paprašyta pateikti pirminius pasiūlymus. Numatoma nugalėtojo paskelbimo ir sutarties pasirašymo data – 2019 m. I ketv.

 

Atnaujinta 2018-10-18