2014-2020 m. projektai

« Atgal

Vieno lygio sankirtų eliminavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Vieno lygio sankirtų eliminavimas
Projekto veiklos: 1. Techninio projekto parengimas 2. Projekto rangos darbai 3. Projekto techninė priežiūra 4. Ekspertizė, Integracija į EVC.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2022 metai

 

Projektas „Vieno lygio sankirtų eliminavimas" skirtas rekonstruoti dvi pervažas (Lentvaris – Vievis 38+855 bei Kyviškės – Valčiūnai 18+419) eliminuojant vieno lygio geležinkelio ir automobilių kelio sankirtas ir įrengiant skirtingų lygių sankirtas (viadukus). Atsižvelgiant į Bendrovės ilgalaikius įsipareigojimus, ilgalaikę korporatyvinę 2030 strategiją, krovinių ir keleivių vežimo prognozes bei siekį mažinti nelaimingų atsitikimų / incidentų ir mirčių skaičių išskirtos trys pervažų intensyviausiuose Lietuvos geležinkelių ruožuose programos kryptys, iš kurių viena: dviejų lygių sankirtų atrinkimas. Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka: - 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 5 tikslo „Didinti eismo saugą ir saugumą" 1 uždavinį „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas"; - Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos pirmąjį tikslą ir jo antrąjį uždavinį, patvirtintą LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo".

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.2.1 konkretus uždavinys „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas";

Priemonė: 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos
Projekto vykdytojo
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO *projekto vertė bus nustatyta atlikus projektą sudarančių veiklų viešuosius pirkimus.

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Statomos dviejų lygų sankirtos yra intensyviausio Lietuvos IX transporto koridoriaus ruožuose Lentvaris-Vievis ir Kyviškės-Valčiūnai. Šiais ruožais vyksta krovininių ir keleivinių traukinių eismas į Klaipėdą. Kol neįrengtos dviejų lygių sankirtos projekto kelio atkarpose ties pervažomis yra ribojamas traukinių greitis, o automobilių eismas iš viso stabdomas trumpesniam ar ilgesniam laikui, kol pravažiuos sąstatas. Taip pat išlieka didelis pavojus žmonių saugumui ar gyvybei.

 

Projekto tikslai

- Padidinti traukinių greičius, užtikrinant saugų traukinių, automobilių ir pėsčiųjų eismą geležinkelio ir kelio susikirtimuose;

- Padidinti traukinių eismo organizavimo efektyvumą bei padidinti geležinkelių transporto patrauklumą.

 

Projektui skirta parama

Projektą numatoma dalinai finansuoti Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas.

Įrengus dviejų lygių sankirtas ruožuose Lentvaris-Vievis ir Kyviškės-Valčiūnai bus sudarytos sąlygos pervežti krovinius ir keleivius per trumpesnį laiką nei šiuo metu. Sutrumpinus krovinių ir keleivių kelionės laiką pagerėtų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasiekiamumas tokiu būdu būtų skatinama logistikos, intermodalinio transporto plėtra ir vystymasis. Taip pat šis projektas prisidėtų prie geležinkelio apylinkėse gyvenančių žmonių aplinkos gerinimo, reikšmingo pavojaus žmonių sveikatai mažinimo ir eismo saugos didinimo.

 

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019 – 2022 m. Sutarties apimtyje rangovas turės suprojektuoti ir rekonstruoti esamas pervažas (38+855 km ir 18+419 km) į dviejų lygių sankirtas. Pagrindinių numatomų atlikti darbų charakteristikos:

- Vietoje projekto apimtyje planuojamų modernizuoti pervažų suprojektuoti ir pastatyti dviejų lygių sankirtas;

- Demontuoti esama APS įrangą/ pervažos klojinį;

- Sutvarkyti būsimųjų statinių prieigas;

- Perduoti statinį valdytojui;

- Įteisinti pervažos uždarymą;

- Atlikti signalizacijos sistemų perkonfigūravimą atstatant funkcionalumą.

 

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

 

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai", Vilniaus, Trakų rajonų savivaldybės.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2019-09-10