2014-2020 m. projektai

« Atgal

Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas
Projekto veiklos: 1. Projektavimas; 2. Projekto rangos darbai; 3. Projekto techninė priežiūra; 4. Statinio projekto vykdymo priežiūra; 5. Ekspertizė
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-2021 metai

 

Projektas „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas" skirtas gerinti viešąjį sektorių, socialiniame ir ekonominiame kontekste.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (toliau – Direktyva) numato, kad visos ES valstybės narės, laikantis bendrų metodų, kartografavimo būdu nustato aplinkos triukšmo poveikį, pateikia informaciją apie aplinkos triukšmą ir jo poveikį visuomenei, pagal triukšmo kartografavimo rezultatus patvirtina veiksmų planus.  2012 m. buvo parengtas Triukšmo prevencijos veiksmų planas „Triukšmo prevencijos planavimas pagrindiniuose geležinkelio ruožuose" (VGI „ELLE"), kuriame buvo išskirta triukšmo prevencijos zona pagrindinio geležinkelio aplinkoje, pasiūlytos visos reikalingos priemonės. Tęsiant pagrindinio geležinkelio ruožo aplinkos triukšmo valdymą, 2017 m. buvo atnaujinti triukšmo strateginiai žemėlapiai. Triukšmo prevencijos veiksmų plane detaliai išnagrinėtas gyventojų gyvenančių triukšmo veikimo zonoje skaičius ir sudarytas sąrašas stočių, kuriose turi būti įrengtos priemonės traukinių skleidžiamam triukšmui mažinti. Nutarta įgyvendinti projektą „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas". Projektas „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas" įgyvendinamas dviems etapas. I etapas – Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Kaišiadorių ir Lentvario geležinkelio stotyse. II etapas – Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos, Šiaulių, Mažeikių, Radviliškio ir Kretingos savivaldybėse. Įgyvendinant I projekto etapą, numatoma, kad Lentvario geležinkelio stotyje bus pastatyta apie 1,49 km garsą slopinančių sienučių, o Kaišiadorių geležinkelio stotyje apie 2,44 km. II-u etapu darbus numatoma vykdyti Klaipėdoje (3,75 km), Šiauliuose (0,67 km), Radviliškyje (2,52 km), Kretingoje (1,52 km), Mažeikiuose (1,4 km). Tikslios triukšmo mažinimo priemonės bus nustatytos/parinktos projektavimo metu.

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitiks: 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 06.2.1-TID-V-509 priemonę „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose" projektų finansavimo sąlygų apraše įvardintus neigiamo poveikio aplinkai mažinimo geležinkeliuose reikalavimus bei Nacionalinės Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (nuo 2017-12-01 Transporto saugos administracija) parengtame triukšmo prevencijos plane nurodytus Triukšmo prevencijos planus pagrindiniuose ruožuose Lietuvoje. Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas turės praktinę svarbą visiems tikslinių grupių vartotojams: Lentvario ir Kaišiadorių, Klaipėdos, Šiaulių, Radviliškio, Kretingos, Mažeikių vietiniams gyventojams ir miestų lankytojams.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.2.1 konkretus uždavinys „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas";

Priemonė: 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos 20.400.000,00 Eur
Projekto vykdytojo 3.600.000,00 Eur
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO 24.000.000,00 Eur

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Pagrindinio geležinkelio ruožas daugiausiai užmiesčio kelias, teritorijai būdingas tipiškas gyvenviečių, išsidėsčiusių prie geležinkelio ar netoli geležinkelio, tinklas. Prie nagrinėjamo geležinkelio yra kitų kaimų, pavienių sodybų. Dalis ruožo tiesiasi neapgyvendintomis teritorijomis - agrarinės paskirties žeme, miškais. Didžiausią keliamo triukšmo dalį sudaro prekinių traukinių ratai. Mažinant skleidžiamą triukšmą aplinkoje naudojamos priemonės tokios kaip bėgių garso slopintuvų įrengimas, bėgių suvirinimas į ilgabėgius, garso sienučių statyba ir kt.

 

Projekto tikslai

- Užtikrinti šalia geležinkelio stočių esančiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje leidžiamus triukšmo dydžius, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje".

- Sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą.

 

Projektui skirta parama

Projektą numatoma dalinai finansuoti Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis sumažinti triukšmo lygį. Taip šis projektas prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo. Įgyvendinus šį projektą pagerėję triukšmo taršos rodikliai atitiktų higienos reikalavimus Lentvario, Kaišiadorių ir kitų IX geležinkelių transporto koridoriaus ruožų apgyvendintose apylinkėse.

 

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2018 – 2021 m. Projektas apima projektavimo paslaugas, rangos darbus, rangos darbų techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.  Projektuojant triukšmą mažinančias priemones jos yra parenkamos atsižvelgiant į triukšmo viršijimo dydį, triukšmo veikiamų pastatų skaičių, šių pastatų atstumą nuo geležinkelio bėgių bei aukštingumą, kraštovaizdžio bei reljefo ypatumus, eismo saugumą, triukšmo mažinimo priemonių akustinį ir ekonominį/finansinį efektyvumą.

Projekto I-o įgyvendinimo etapo metu numatoma suprojektuoti ir pastatyti triukšmą mažinančias sienutes Lentvario ir Kaišiadorių geležinkelio stotyse. Atliekami techninio projekto parengimo darbai, statybą leidžiančius dokumentus numatoma gauti 2019 m. IV ketv. pabaigoje. Statybos darbus užbaigti numatoma iki 2021 m. I ketv. pabaigos.

2019-07-31 – 2019-08-13 pasirašytos II etapo (Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos, Šiaulių, Mažeikių, Radviliškio ir Kretingos savivaldybėse) paslaugų teikimo sutartys. Techninius projektus parengti ir gauti statybą leidžiančius dokumentus planuojama 2020 I ketv. pabaigoje. Tikslios triukšmo mažinimo priemonės bus nustatytos/parinktos projektavimo metu.

 

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

 

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai", Klaipėdos m., Šiaulių r., Radviliškio r., Kretingos r., Mažeikių r., Trakų r., Kaišiadorių r. savivaldybės.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už sukurtos bei rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Suprojektuoti ir įrengti triukšmą mažinančias sienutes Lentvario (1,49 km), Kaišiadorių (2,44 km), Klaipėdos (3,75 km), Šiaulių (0,67 km), Radviliškio (2,52 km), Kretingos (1,52 km) ir Mažeikių (1,4 km) geležinkelio stočių ir tarpstočių ribose.

 

Atnaujinta 2019-09-10