2014-2020 m. projektai

« Atgal

Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje
Projekto veiklos: Paslaugų ir įrangos teikimo sutartis
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2020 metai

 

Projektas „Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje" skirtas Valčiūnų geležinkelio stoties (21+484 km) modernizavimui įrengiant papildomas inovatyvias technines eismo saugą gerinančias priemones. Atsižvelgiant į Bendrovės ilgalaikius įsipareigojimus, ilgalaikę korporatyvinę 2030 strategiją, krovinių ir keleivių vežimo prognozes bei siekį mažinti nelaimingų atsitikimų / incidentų ir mirčių skaičių išskirtos trys pervažų intensyviausiuose Lietuvos geležinkelių ruožuose programos kryptys, iš kurių viena: pervažų automatinės signalizacijos sistemos, įrengiant autokelio užtvarus, automatinė pėsčiųjų perėjų signalizacijos sistema, vaizdo stebėjimo sistema kitos inovatyvios saugos priemonės. Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka: - 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos  5 tikslo „Didinti eismo saugą ir saugumą" 1 uždavinį „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas"; - Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos pirmąjį tikslą ir jo antrąjį uždavinį, patvirtintą LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo".

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.2.1 konkretus uždavinys „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas";

Priemonė: 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 420.000,00 Eur
ES lėšos 357.000,00 Eur
Projekto vykdytojo 63.000,00 Eur
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO 420.000,00 Eur (projekto vertė bus nustatyta atlikus projektą sudarančių veiklų viešuosius pirkimus)

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Modernizuojama Valčiūnų pervaža yra Vilniaus aplinkkelio ruože Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai, per kurį nuo 2018 m. nukreipiama absoliuti dauguma krovininių traukinių srautų vykstančių IX koridoriumi Vakarų kryptimi per Kaišiadoris, Radviliškį link Klaipėdos. Aplinkkelis imtas intensyviai naudoti sėkmingai užbaigus antrųjų kelių įrengimo ruožuose Kyviškės-Valčiūnai, Pušynas-Paneriai. Įrengus Valčiūnų geležinkelio stoties 21+848 km pervažos prieigose skaidrias akustines garso sienutes buvo apribotas matomumas kelių transporto priemonių vairuotojams ir lokomotyvų mašinistams. Dėl eismo saugumo ir incidentų prevencijos greitis pervažoje apribotas iki 25 km/val.

 

Projekto tikslai

- Padidinti traukinių greičius, užtikrinant saugų traukinių, automobilių ir pėsčiųjų eismą geležinkelio pervažose;

- Padidinti traukinių eismo organizavimo efektyvumą bei padidinti geležinkelių transporto patrauklumą.

 

Projektui skirta parama

Projektą numatoma dalinai finansuoti Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas.

Modernizavus Valčiūnų geležinkelio stoties pervažas bus sudarytos sąlygos pervežti krovinius ir keleivius per trumpesnį laiką nei šiuo metu. Sutrumpinus krovinių ir keleivių kelionės laiką pagerėtų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasiekiamumas tokiu būdu būtų skatinama logistikos, intermodalinio transporto plėtra ir vystymasis. Taip pat šis projektas prisidėtų prie geležinkelio apylinkėse gyvenančių žmonių aplinkos gerinimo, pavojaus žmonių sveikatai mažinimo ir eismo saugos didinimo.

 

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

 

Planuojami naudos gavėjai:

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai", Vilniaus rajono savivaldybės.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

2019 m. rugpjūčio 9 d. pasirašyta įrangos tiekimo ir sumontavimo sutartis, užbaigti paslaugas numatoma 2020 m. III ketv.

 

Atnaujinta 2019-09-10