2014-2020 m. projektai

« Atgal

Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas
Projekto veiklos: 1. Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas, rangos darbai. 2. Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas, techninė priežiūra. 3. Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas, projekto vykdymo priežiūra.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. - 2021 m.

 

Projektas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-03-09 įsakymu Nr. 3-110 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės 06.1.1-TID-V-503 ,,TENT geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo, įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką";

Priemonė: 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas".

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos
ES lėšos 40 887 380,00
Projekto vykdytojo 7 215 420,00
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO 48 102 800,00

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Lietuvos geležinkelių tinkle elektrifikuotų geležinkelio kelių yra itin mažai – tik 7 procentai visų geležinkelio kelių. Tai mažiausias rodiklis tarp ES valstybių narių.

Palyginti su kitomis ES valstybėmis narėmis (ES vidurkis – 52,7 procento). Geležinkelių elektrifikavimas yra viena iš TENT plėtros gairių nuostatų.

- Elektrifikavus geležinkelių tinklą, būtų sudarytos prielaidos pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti geležinkelių transporto patrauklumą kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

- Aplinkosaugos požiūriu geležinkelių transportas šiuo metu nėra efektyvus dėl jau minėtos mažos geležinkelių tinklo elektrifikacijos ir seno riedmenų parko. Dėl mažos geležinkelių elektrifikacijos dauguma kelionių vykdoma dyzeliniais traukiniais, kurie, palyginti su elektriniais, yra gerokai taršesni. Pasenęs riedmenų parkas taip pat neužtikrina geležinkelių, kaip aplinkai nekenksmingos transporto rūšies, plėtros, nes dabartiniai naudojami riedmenys yra taršesni už naujos kartos riedmenis. Šiuo metu geležinkelių transporto plėtra ribojama socialinio aspekto – dažnai geležinkelių transporto tinklas eina per gyvenvietes, šalia gyvenamųjų zonų. Tai kelia nepatogumų gyventojams dėl geležinkelių transporto skleidžiamo triukšmo, todėl ateityje būtina įrengti specialias priemones (pavyzdžiui, triukšmo sienutes) geležinkelių infrastruktūroje. Tai ypač aktualu norint padidinti krovininių traukinių srautus.

 

Projekto tikslai

didinti krovinių, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą;

užtikrinti sklandų krovinių judumą;

sumažinti aplinkos taršą, naudojant elektrinę trauką;

pasirengti vykdyti prekinių traukinių eismą 80 km/h;

sudaryti prielaidas pereiti nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje;

sumažinti poveikį aplinkai;

padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką tausojančias priemones.

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka: ES reglamentų Nr. 1315/2013 ir Nr. 1316/2013 gaires; 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra" 6.1.1 konkretų uždavinį ,,Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką".

Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo", pirmąjį tikslą ir jo pirmąjį uždavinį.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TENT tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas, aplinkos taršą mažinant teršalų kiekį bei triukšmo lygį, kartu pagerins vietinio verslo funkcionavimą, darbo jėgos mobilumo sąlygas. Patobulintas (elektrifikuotas) geležinkelio mazgas sudarys sąlygas pervežti krovinius per trumpesnį laiką. Taip šis projektas prisidėtų prie žalos aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo.

 

Projekto įgyvendinimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimo priemonės

Siekiant padidinti TEN-T tinklo krovinių pervežimo apimtis Lietuvos teritorijoje, tuo pačiu ženkliai mažinant geležinkelio transporto taršą, galimybių studijoje numatyta IX koridoriaus elektrifikacija linijoje v.s. su Baltarusija (Kena) – Kybartai. „Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas" projektas yra bendro IX koridoriaus elektrifikavimo projekto dalis, kurio metu numatoma parengti techninį projektą ir elektrifikuoti 34,0 km geležinkelio ruožą Kyviškės – Valčiūnai- Vaidotai – Paneriai bei rekonstruoti Lentvario traukos pastotę. Projektas įgyvendinamas atskiromis dalimis – kelio modernizavimo ir kontaktinio tinklo statybos. 2017-03-29 sudaryta kelio modernizavimo rangos darbų sutartis. Kiti projekto pirkimai bus paskelbti Lietuvos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS), bei tinklapyje www.litrail.lt (sritis Skelbimai-> Viešieji pirkimai).

 

Atnaujinta 2017-05-26