2014-2020 m. projektai

« Atgal

Eismo saugos priemonių įrengimas geležinkelio linijoje Vilnius-Klaipėda

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

 

Projekto vykdytojas: AB "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: Eismo saugos priemonių įrengimas geležinkelio linijoje Vilnius-Klaipėda
Projekto veiklos: 1. Automatinė signalizacija su užtvarais, vaizdo stebėjimo sistema. 2. EVC modernizavimas; 3. Pėsčiųjų tako signalizacija.
Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2020 metai

 

Projektas „Eismo saugos priemonių įrengimas geležinkelio linijoje Vilnius-Klaipėda" skirtas dešimtyje prioritetinių ruožo pervažų suprojektuoti ir įrengti eismo saugą gerinančias priemonės pagal Tarptautinės geležinkelių sąjungos standartą UIC 762. Atsižvelgiant į Bendrovės ilgalaikius įsipareigojimus, ilgalaikę korporatyvinę 2030 strategiją, krovinių ir keleivių vežimo prognozes bei siekį mažinti nelaimingų atsitikimų / incidentų ir mirčių skaičių išskirtos trys pervažų intensyviausiuose Lietuvos geležinkelių ruožuose programos kryptys, iš kurių viena: pervažų automatinės signalizacijos sistemos, įrengiant autokelio užtvarus, automatinė pėsčiųjų perėjų signalizacijos sistema ir vaizdo stebėjimo sistema. Atlikus ruožo Vilnius – Klaipėda ekspertinę analizę buvo atrinkta 10 pervažų signalizacijos įrangos modernizavimui.

Pagal įvardintus tikslus numatomas įgyvendinti projektas atitinka: 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos  5 tikslo „Didinti eismo saugą ir saugumą" 1 uždavinį „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas"; Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos pirmąjį tikslą ir jo antrąjį uždavinį, patvirtintą LRV 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo".

Veiksmų programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa;

Prioritetas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra";

Uždavinys: 6.2.1 konkretus uždavinys „Didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas";

Priemonė: 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas.

 

PROJEKTO VERTĖ
Tinkamos išlaidos 4.200.000,00 Eur
ES lėšos 3.570.000,00 Eur
Projekto vykdytojo 630.000,00 Eur
Netinkamos išlaidos
IŠ VISO 4.200.000,00 Eur (projekto vertė bus patikslinta atlikus projektą sudarančių veiklų viešuosius pirkimus)

 

Projekto aprašymas

Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Į modernizavimo apimtis patenkančios prioritetinės yra IX B koridoriuje, kuris jungia Klaipėdos jūrų uostą, pagrindinį Lietuvos krovinių ir logistikos centrą, per Šiaulius, Radviliškį, Kaišiadoris su Lietuvos Respublikos sostine Vilniumi. Pervažose maksimalus leistinas greitis šiuo metu yra 120 km/h keleiviniams traukiniams ir 90 km/h krovininiams traukiniams. 

 

Projekto tikslai

- Padidinti traukinių greitį pervažose iki 160 km/h, užtikrinant saugų traukinių, automobilių ir pėsčiųjų eismą geležinkelio pervažose įrengiant UIC 762 standarte numatytas technines priemones;

- Trumpinti keleivių ir krovinių kelionės laiką maršrutu Vilnius–Klaipėda;

- Padidinti transporto priemonių ir pėsčiųjų saugumą geležinkelio pervažose;

- Gerinti gyvenamosios aplinkos sąlygas, prisidėti prie pavojaus žmonių sveikatai mažinimo ir eismo saugos didinimo.

 

Projektui skirta parama

Projektą numatoma dalinai finansuoti Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims

Darnus vystymasis

Įgyvendinant šį projektą bus vykdoma TEN-T tinklo plėtra Lietuvoje, kuri leis didinti eismo saugą, sumažinti transportavimo išlaidas.

Modernizavus atrinktas ruožo Vilnius – Klaipėda pervažas bus sudarytos sąlygos pervežti krovinius ir keleivius per trumpesnį laiką nei šiuo metu. Sutrumpinus krovinių ir keleivių kelionės laiką pagerėtų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasiekiamumas kroviniams bei didžiausio Lietuvos pajūrio miesto - Klaipėdos pasiekiamumas keleiviams, tokiu būdu būtų skatinamas žmonių ir krovinių mobilumas, sudarant palankesnes sąlygas keliauti, turizmo industrijai plėtoti, logistikai, intermodaliniam transportui vystytis. Taip pat šis projektas prisidėtų prie geležinkelio apylinkėse gyvenančių žmonių aplinkos gerinimo, pavojaus žmonių sveikatai mažinimo ir eismo saugos didinimo.

 

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Neigiamos įtakos lyčių lygybei ir nediskriminavimui projektas neturi. Bus sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims bei bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019 – 2020 m. Sutarties apimtyje rangovas turės dešimtyje prioritetinių ruožo pervažų suprojektuoti ir įrengti šias eismo saugą gerinančias priemones: automatinę pervažos signalizacijos sistemą su užtvarais, vaizdo stebėjimo sistemą, automatinę pėsčiųjų perėjų signalizacijos sistemą (dalyje pervažų). Įgyvendinus projektą bus užtikrinamas leistinas traukinių greitis: iki 160 km/h keleiviniams, iki 120 km/h krovininiams.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

Pareiškėjas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, juos patikėjimo teise valdo AB „Lietuvos geležinkeliai", arba nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir darbai vykdomi gavus trečiųjų šalių sutikimą.

Planuojami naudos gavėjai

Vidaus – AB „Lietuvos geležinkeliai", Kėdainių, Radviliškio, Šiaulių, Telšių, Plungės rajono savivaldybės.

Išorės – vežėjai, krovinių siuntėjai ir gavėjai, keleiviai, Lietuvos Respublika.

Pareiškėjas bus atsakingas už parengtų techninių projektų ir už rekonstruotos infrastruktūros tinkamą naudojimą. Projekto metu sukurtas ar rekonstruotas iš finansavimo lėšų turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas pareiškėjo lėšomis. Turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos jis nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į šį turtą, kuriam skirtas finansavimas.

 

Atnaujinta 2019-07-25