Tarptautinė veikla

AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcijos tikslai ir uždaviniai tarptautinėse organizacijose:

  • Aktyviai dalyvaujant tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje, ieškoti geriausių sprendimų ir naudingos informacijos Geležinkelių infrastruktūros direkcijai aktualiomis temomis;

  • Keistis gerąja praktika su kitais infrastruktūros valdytojais;

  • Užsitikrinti galimybes naudotis bendromis infrastruktūros valdytojams sukurtomis informacinėmis sistemomis, kurios didintų veiklos efektyvumą;

  • Prisidėti kuriant visiems infrastruktūros valdytojams bendras taisykles ir standartus, kurie prisidėtų kuriant konkurencingą, tvarų ir saugų geležinkelių tinklą.

Geležinkelių infrastruktūros direkcija aktyviai dalyvauja RNE, 8 KVK „Šiaurės jūra-Baltijos jūra", PRIME veikloje. Šių tarptautinių organizacijų veikla išimtinai susijusi su geležinkelių infrastruktūra. 

RNE

RNE – ne pelno siekianti geležinkelių infrastruktūros valdytojų ir pajėgumų skirstytojų asociacija, siekianti supaprastinti ir palengvinti tarptautinį eismą Europos geležinkeliais. Asociaciją 2004 metais įkūrė 16 narių. Asociacijos tikslai – teikti paramą geležinkelių vežėjams, vykdant tarptautinius (krovinių ir keleivių) vežimus, ir padidinti infrastruktūros valdytojų procesų efektyvumą. RNE nariai harmonizuoja tarptautinių vežimų geležinkeliais sąlygas, siekdami vystyti tarptautinius vežimus geležinkeliais. Kasdieniniame darbe RNE siekia supaprastinti, optimizuoti ir harmonizuoti Europinio tvarkaraščio sudarymo, bendros marketingo ir pardavimų strategijos, infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimo procesus.

Vykdant šią veiklą RNE nuolatos veikia 4 darbo grupės: pardavimų ir traukinių tvarkaraščių, eismo valdymo, teisės, tinklo nuostatų. Konkretiems uždaviniams vykdyti organizuojamos papildomos projektų grupės. Visą šią veiklą koordinuoja RNE jungtinis biuras, įsikūręs Vienoje (Austrija). Organizacinė struktūra: kiekvienos narės atstovai renkasi į generalinę asamblėją, kurioje yra priimami sprendimai. Joje taip pat renkama RNE valdyba (prezidentas bei 3-9 viceprezidentai). RNE valdyba atsakinga už asociacijos kasdieninę veiklą ir generalinėje asamblėjoje patvirtintų projektų įgyvendinimą.

Darbo grupės, kuriose dalyvaujame:

- Traukinių tvarkaraščio darbo grupė;

- Eismo valdymo darbo grupė;

- Traukinio efektyvumo darbo grupė;

- Teisės darbo grupė;

- Tinklo nuostatų darbo grupė.

Oficialus RNE tinklapis: http://www.rne.eu/

 

Krovinių vežimo koridorius Šiaurės jūra Baltijos Jūra

Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos reglamentą (EU) 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo įgyvendinimo, AB „Lietuvos geležinkeliai" dalyvauja projekto „Krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos jūra" kūrimas ir jo tolimesnė plėtra siekiant gerinti tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sąlygas" Nr. 2014-EU-TM-0217-S veikloje kartu su Lenkijos, Belgijos, Olandijos, Vokietijos ir Čekijos infrastruktūros valdytojais. Nuo 2020 m. prie koridoriaus turi prisijungi Latvijos ir Estijos infrastruktūros valdytojai. 

Kasmet vyksta reguliarūs Krovinių vežimo koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos jūra" Steigimo koordinacinės darbo grupės, Administracinės valdybos, Vykdomosios valdybos ir kitų koridoriaus darbo grupių posėdžiai. Vykdomosios koridoriaus valdybos posėdžiuose dalyvauja ir šalių narių transporto ministerijų atstovai. 

Du kartus per metus vyksta susitikimai su krovinių terminalų ir geležinkelio įmonių (vežėjų) patariamosiomis grupėmis. 

Krovinių vežimo koridorius Nr. 8 „Šiaurės jūra – Baltijos Jūra" apima pagrindinius Europos tranzito centrus, tokius kaip Antverpenas (Belgija), Roterdamas (Olandija), Bremerhafenas, Achenas, Hamas, Hanoveris, Berlynas (Vokietija), Poznane ir Varšuva (Lenkija), Kaunas (Lietuva).

Darbo grupės, kuriose dalyvaujame:

- Darbo grupė Infrastruktūra;

- Transporto rinkos tyrimo darbo grupė;

- Tvarkaraščio / „Vieno langelio" principo taikymo darbo grupė;

- ERTMS darbo grupė;

- Operacijų ir veiklos valdymo darbo grupė;

- Teisinių klausimų darbo grupė;

- Laikinų pajėgumų apribojimų.

Oficialus Krovinių vežimo koridoriaus „Šiaurės jūra Baltijos jūra" tinklapis: http://rfc8.eu/

 

PRIME

PRIME yra registruota nuolatinė neformali Europos Komisijos ekspertų grupė, kurios tikslas vystyti bendradarbiavimą bei keitimąsi informacija tarp Europos geležinkelių infrastruktūros valdytojų ir Komisijos, tokiu būdu skatinant saugaus, tvaraus, gerai veikiančio ir vertę kuriančio Europos geležinkelių transporto užtikrinimą. PRIME taip pat leidžia dalyviams pradėti ankstyvas diskusijas dėl teisės aktų leidybos iniciatyvų tiesiogiai su Europos Komisija, kuri ruošdama sprendimus ar prieš vykdydama veiksmus, susijusius su Europos Sąjungos teisės aktų geležinkelių srityje inicijavimu, rengimu, priėmimu ir įgyvendinimu, konsultuojasi su PRIME nariais. 
PRIME nariai yra Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas (DG MOVE), Europos geležinkelių infrastruktūros valdytojai bei juos atstovaujančios asociacijos. PRIME be DG MOVE jau veikia 34 geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir 4 jų interesus atstovaujančios asociacijos, t.y. CER (The Community of European Railway and Infrastructure Companies), EIM (European Rail Infrastructure Managers), RNE (RailNetEurope), VDV (Association of German Transport Companies).

 

Darbo grupės, kuriose dalyvaujame:

- Finansavimo darbo grupės narys;

- PRIME ir Europos geležinkelių reguliavimo institucijų darbo grupė;

- KPI ir lyginamosios analizės darbo grupė;

- PRIME ir geležinkelio įmonių atstovų darbo grupė;

- Rinkliavų darbo grupė;

- Įgyvendinimo aktų darbo grupė;

- Skaitmenizavimo darbo grupė;

- Saugos kultūros darbo grupė.

 

 

Geležinkelių infrastruktūros direkcija pagal savo kompetenciją dalyvauja ir šių tarptautinių organizacijų veikloje:

Geležinkelių bendradarbiavimo organizacija OSŽD

1992 metais LR įstojo į Geležinkelių bendradarbiavimo organizaciją (OSŽD) (rus. – Организация сотрудничества железных дорог). Organizacijos būstinė yra Varšuvoje. OSŽD organizacijos nariais yra Susisiekimo ministerijos iš 27 Rytų ir Centrinės Europos bei daugelio Azijos šalių. 

Svarbiausios Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos veiklos užduotys

Geležinkelių infrastruktūros direkcija savo kompetencijos ribose dalyvauja šios organizacijos V-oje komisijoje infrastruktūros ir riedmenų klausimais, kurioje aptariami šie pagrindiniai klausiami: Geležinkelio keliai ir statiniai, Infrastruktūros diagnostika, signalizacijos, centralizuotos blokavimo sistemos, ryšių tinklai, elektros tiekimo ir elektros traukos įrenginiai.

Europos Geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų bendrija (CER)

Nuo 2003 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" yra Europos geležinkelių bendrijos (CER) (angl. The Community of European Railway and Infrastructure Companies) narė. Šios organizacijos narėmis gali būti tik Europos Sąjungos arba EFTA šalys. Organizacijos būstinė Briuselyje (Belgija).

Organizacijos tikslas – pristatyti geležinkelių transporto sektoriaus poziciją Europos institucijoms, visuomenei ir organizacijos nariams. Infrastruktūros direkcijos atstovai savo kompetencijos ribose dalyvauja CER rengiamuose posėdžiuose:

- CER WG „Longer and heavier trains" 

- CER IIG (Infrastruktūros interesų grupė)

 

 

Atnaujinta 2018-10-11