Tarptautinė veikla

Tarptautinė geležinkelių sąjunga (UIC)

UIC organizacijos veikla apima visas su geležinkelio transporto plėtra susijusias sritis. Lietuvos geležinkeliai kartu su Latvijos bei Estijos geležinkeliais priklauso geografiniu pagrindu sukurtai Baltijos šalių grupei. Šios grupės tikslas – koordinuoti Baltijos valstybių geležinkelių dalyvavimą UIC organizacijoje.

UIC skatina bendradarbiavimą tarp geležinkelio įmonių pasaulinėje plotmėje ir jos veikla skatina tarptautinio eismo geležinkeliu plėtrą.

Pagrindiniai uždaviniai:

 • Ruošia standartus, normas ir rekomendacijas tarptautiniam eismui skatinti;
 • Atstovauja geležinkelio transportui ne geležinkelio institucijose;
 • Vykdo tarptautinius projektus, ypatingai svarbūs yra tarptautinio keleivių ir krovinių transportavimo, infrastruktūros valdymo ir tyrimų;
 • Skatina pasikeitimą informacija ir patirtimi, vykdo tarptautines mokymo programas;
 • Sudaro sutartis su tarptautinėmis organizacijomis ir bendradarbiauja su visomis organizacijomis, susijusiomis su geležinkeliu ir transportu.

Lietuvos geležinkeliai priklauso šiai organizacijai nuo 1992 metų.

Geležinkelių bendradarbiavimo organizacija (OSŽD).

1992 metais LR įstojo į Geležinkelių bendradarbiavimo organizaciją (OSŽD) (rus. – Организация сотрудничества железных дорог). Organizacijos būstinė yra Varšuvoje. OSŽD organizacijos nariais yra Susisiekimo ministerijos iš 27 Rytų ir Centrinės Europos bei daugelio Azijos šalių. Svarbiausios Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos veiklos užduotys:

 1. prielaidų sukūrimas ir bendradarbiavimas vykdant tarptautinius geležinkelio vežimus tarp Europos ir Azijos valstybių, įskaitant ir mišrius vežimus;
 2. bendradarbiavimas sprendžiant problemas, susijusias su transporto politika, teisiniais ir ekologiniais geležinkelių transporto aspektais;
 3. Tarptautinių keleivių vežimo geležinkeliais taisyklių (SMPS), Tarptautinių krovinių vežimo geležinkeliais taisyklių (SMGS), Vagonų naudojimo taisyklių tarptautiniame susisiekime (PPV), Tarptautinio keleivių vežimo tarifo (MPT), Vieningo tranzito tarifo (ETT) administravimas;
 4. vieningos tarptautinės transporto teisės bendrųjų principų sukūrimas;
 5. tarptautinio bendradarbiavimo tarp OSŽD narių geležinkelių ekonominių problemų sprendimas;
 6. bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios veikia geležinkelių transporto sektoriuje.

Geležinkelių infrastruktūros direkcija dalyvauja šios organizacijos veikloje savo kompetencijos ribose: ekspertų pasitarimai geležinkelių infrastruktūros klausimais, dalyvavimas rengiant OSŽD atmintines ir t.t.

Europos geležinkelių bendrija (Community of European Railway (CER))

Nuo 2003 m. AB "Lietuvos geležinkeliai" yra Europos geležinkelių bendrijos (CER) (angl. The Community of European Railway and Infrastructure Companies) narė. Šios organizacijos narėmis gali būti tik Europos Sąjungos arba EFTA šalys. Organizacijos būstinė Briuselyje (Belgija).

Šios organizacijos tikslai:

 1. koordinuoti ES šalių geležinkelių veiklą;
 2. likusių "sienų" panaikinimas;
 3. sukurti sąlygas vienodam naudojimuisi infrastruktūra;
 4. spręsti socialinius, geležinkelio tinklų strategijos, muitinės, vežimo reglamentavimo klausimus;
 5. ginti savo narių interesus kitose organizacijose (UIC, OTIF);
 6. dalyvauti kuriant naujas transporto direktyvas.

Geležinkelių infrastruktūros direkcija dalyvauja šios organizacijos veikloje savo kompetencijos ribose: ekspertų pasitarimai geležinkelių infrastruktūros klausimais.

Europos geležinkelių agentūra (European Railway Agency (ERA))

Europos geležinkelių agentūra yra varomoji jėga siekiant modernizuoti Europos geležinkelių sektorių. Tarpusavyje nesuderinami techniniai ir saugumo reglamentai dvidešimt septyniose valstybėse narėse yra pagrindinė geležinkelio sektoriaus plėtros kliūtis. Agentūros užduotis yra suderinti techninius reglamentus ir nustatyti metodus bei bendrus saugos tikslus visam Europos geležinkelių tinklui.

RailNetEurope (RNE)

RNE yra asociacija, kurią įsteigė Europos geležinkelių infrastruktūros valdytojai ir pajėgumų paskirstymo įstaigos. Šios asociacijos tikslas – palengvinti priėjimą prie Europos geležinkelių tinklų, didinti tarptautinio geležinkelių eismo kokybę ir efektyvumą. Šiandien RNE skaičiuoja 34 pilnateisius narius iš 25 skirtingų valstybių ir 9 asociuotus narius.

Transeuropinis transporto tinklas (Trans-European Transport Network (TEN-T))

Naujoji ES geležinkelių infrastruktūros politika siekia įdiegti galingą Europos transporto tinklą, kuris aprėps 28 valstybes nares ir skatins augimą bei konkurencingumą visose Europos šalyse. Šis tinklas sujungs Rytus su Vakarais, Šiaurę su Pietumis  9 pagrindinių koridorių pagalba, kurie turi būti sukurti iki 2030 m. 9 pagrindiniai koridoriai: 2 Šiaurės-Pietų koridoriai, 3 Rytų-Vakarų koridoriai ir 4 įstrižiniai koridoriai. Pagrindinis tinklas sieks tapti techniškai sąveikus ir tokiu būdu pagerins jungtis tarp įvairių transporto rūšių bei prisidės prie ES kovos su klimato kaita tikslų.

Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai" darbuotojai kartu su Vokietijos, Nyderlandų, Čekijos, Belgijos ir Lenkijos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojų atstovais įgyvendina Europos Komisijos 2012-11-06 sprendimą dėl Sąjungos finansinės pagalbos teikimo bendrų interesų projektams „Krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus Nr. 8 (Brėmerhafenas/ Roterdamas/ Antverpenas - Achenas/ Berlynas- Varšuva- Terespolis (Lenkijos ir Baltarusijos siena)/ Kaunas) parengiamieji tyrimai ir veikla" – 2011-EU-95090-S– vykdyti transeuropinių tinklų (TEN-T) srityje. Daugiau informacijos apie projektą internetinėje svetainėje adresu http://www.rfc8.eu/.

 

Atnaujinta 2018-03-21